Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Rector de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Responsable

Sra.   Judith Monje i San

Càrrec

secretària del Consell Rector de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

D'acord amb l'article 6 de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (DOGC 2527, DE 27/11/1997), corresponen al Consell Rector de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) les funcions següents:
 • Ser  l'òrgan de direcció i control de l'activitat de l'Institut.
 • Establir el pla de l'activitat anual de l'Institut.
 • Aprovar la proposta de preus públics o taxes.
 • Aprovar l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual.
 • Aprovar les propostes d'estructura orgànica, el projecte de reglament interior i de plantilla del personal, les quals han  d'ésser sotmeses a l'aprovació definitiva del conseller o consellera o del Govern, segons correspongui.
 • Fer   el   seguiment,   supervisar   la   gestió  i  el desenvolupament  de  l'activitat de l'Institut, i aprovar-ne la memòria anual.
 • Aprovar els convenis que l'Institut emprengui amb altres entitats.
 • Convocar, si escau, les entitats col·laboradores  en  els  àmbits  d'adopció  internacional i d'integració  familiar  quan  emprengui  projectes  que  els afectin.

Components

D'acord amb l'article 2 del Decret 20/2006, de 14 de febrer, de modificació parcial dels òrgans de govern i d'administració de l'ICAA (DOGC 4574 de 16/02/2006), el Consell Rector de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció està integrat pels membres següents:

a) La Presidència, que recau en la persona que l'ocupa de l'Institut (Hble.Conseller/ra)
b) Dues vice-presidències, la primera de les quals serà ocupada per la persona titular de la Secretaria de Famílies i d'Infància i la segona, per la persona que ocupi la Direcció de l'ICAA.
c) Les vocalies següents:
 • La persona titular de la Secretaria General del departament competent en la matèria.
 • La persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència.
 • Dues persones en representació del Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a la Infància, que han de coincidir amb els designats pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de  Catalunya.
 • Dues persones designades per la persona titular del departament competent d'entre professionals de prestigi reconegut en aquesta matèria".
Secretaria:

D'acord amb l'article 3 del Decret 20/2006, el Consell Rector ha de nomenar un secretari o secretària entre el personal de l'Institut, amb la condició de personal funcionari de la Generalitat.


data actualització (15/01/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya