Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials

Responsable

Sra.   Elisabeth Maluquer Margalef

Càrrec

Secretària

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 882 27 22

Funcions

D'acord amb l'article 40 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, el Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials és l'òrgan tècnic encarregat d'estudiar les necessitats socials de la població i d'avaluar l'eficiència i la qualitat del sistema de serveis socials. El componen experts designats per la Generalitat i per les altres administracions competents en matèria de serveis socials. El Comitè té caràcter consultiu.

D'acord amb l'article 37 del decret 202/ 2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, les funcions del Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials són les següents:
 1. Proposar els mètodes, tècniques i instruments per a la detecció sistemàtica de les necessitats de la societat en matèria de serveis socials i per al seguiment de la seva evolució al llarg del temps.
 2. Proposar els mètodes, tècniques i instruments per a l'avaluació de l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat del sistema de serveis socials.
 3. Emetre informes sobre la Cartera de Serveis Socials, el Pla Estratègic i el Pla de Qualitat, així com un informe previ a l'establiment dels criteris de qualitat de les activitats i prestacions de serveis socials i sobre els mecanismes d'avaluació i garantia del compliment d'aquests criteris.
 4. Elaborar informes d'avaluació i d'impacte, així com de recomanacions d'actuació estratègica per a la millora de la cobertura, l'eficiència i la qualitat del sistema.
 5. Participar en la construcció del Sistema d'Informació Social, així com en la seva avaluació.
 6. Establir criteris en matèria de recerca i innovació tecnològica en l'àmbit dels serveis socials, en col·laboració amb el Departament competent en matèria de recerca.
 7. Trametre les seves conclusions a òrgans i consells de participació de la Generalitat, del món local i altres relacionats amb els serveis socials.

Components

Òrgans unipersonals

 • Presidència, que l'exerceix la persona titular de la Secretaria General del Departament competent en matèria de Serveis Socials.
 • Secretaria, que és exercida per una persona d'entre els funcionaris i les funcionàries del departament competent en matèria de serveis socials del grup A  així com la persona suplent, les dues són designades per la persona titular de la Secretaria General del Departament competent en matèria de serveis socials.
Òrgans col·legiats

 • El Comitè  d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials
 • Grups de treball
El  Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials, d'acord amb l'article 36.2 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials té la composició següent:

a) Presidència del Ple

b) Vocalies:
 • 13 vocals designats entre les persones professionals del departament competent en matèria de serveis socials i seleccionats per la seva expertesa tècnica.
 • 7  vocals de prestigi reconegut provinents del món acadèmic i professional, seleccionats pel departament competent en matèria de serveis socials.
 • 6 vocals designats entre les persones professionals de l'àmbit local i seleccionats per les associacions representatives dels ens locals.
c) Secretaria


data actualització (09/01/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya