Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè d'experts per a la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i d'urbanisme a Catalunya


Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Comitè assessora el Departament de Territori i Sostenibilitat en la reorientació estratègica en matèria de les polítiques d'ordenació del territori i urbanisme i, concretament:

a) Assessora o informa sobre les qüestions que li són plantejades pel/per la president/a del Comitè.

b) Proposa les actuacions i efectua els plantejaments que considera adients per:
  1. Establir un marc estratègic per impulsar l'eficiència, la competitivitat i el desenvolupament econòmic territorial.
  2. Revisar els objectius de la planificació territorial i l'urbanisme, que s'han de basar en l'aprofitament dels valors i les potencialitats del territori per afavorir un creixement de qualitat que sigui econòmicament viable i territorialment sostenible.
  3. Impulsar la creació d'instruments de governança i de solidaritat territorial per permetre la difusió equilibrada en el territori dels efectes derivats de la implantació de grans projectes i d'activitats estratègiques.
  4. Impulsar la rehabilitació i el reciclatge dels teixits urbans, la implantació d'activitats econòmiques, la preservació del sòl no urbanitzable i el paisatge, així com la més gran eficiència, flexibilització i agilització dels procediments urbanístics.
  5. Impulsar la reforma del marc legislatiu, actualment dispers en lleis sectorials amb incidència sobre diferents aspectes del territori com ara l'urbanisme, la política territorial, el paisatge, les costes, la muntanya o els barris i les urbanitzacions, que s'haurà de plasmar en un nou Codi de territori.

Components

El Comitè d'experts es compon dels membres següents:

a) Un/a president/a, que serà el/la titular del Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Un/a vicepresident/a primer/a, designat/ada pel/per la titular del Departament de Territori i Sostenibilitat entre els membres del Comitè.

c) Un/a vicepresident/a segon/a, que serà el/la director/a general d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

d) El/la director/a de l'Institut Català del Sòl.

e) El/la cap del Gabinet del Conseller de Territori i Sostenibilitat.

f) Dos representants dels ens locals amb designació a càrrec de les organitzacions associatives d'entitats locals.

g) Deu representants dels col·legis professionals designats pel president del Comitè, a proposta dels col·legis següents:

1. Dos per part del Consell de Col·legis d'Arquitectes de Catalunya, un dels quals de reconegut prestigi en matèria d'urbanisme i l'altre en matèria arquitectònica.
2. Un per part del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.
3. Un per part del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
4. Un per part del Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.
5. Un per part del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
6. Un per part del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
7. Un per part del Col·legi de Geògrafs.
8. Un per part del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya.
9. Un per part del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

h) Disset persones expertes de l'àmbit acadèmic, professional o econòmic relacionades amb l'ordenació del territori i l'urbanisme, designades lliurement pel titular del Departament de Territori i Sostenibilitat.

i) Un representant de l'Ajuntament de Barcelona, amb designació a càrrec d'aquest Ajuntament.

2.2 La coordinació de les tasques del Comitè la du a terme el director de l'Institut Català del Sòl.

2.3 La secretaria del Comitè l'exerceix el/la cap del Gabinet del Conseller de Territori i Sostenibilitat.


data actualització (01/08/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya