Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Empresa i Competitivitat

Responsable

Sr.   Albert Castellanos Maduell

Càrrec

secretari d'Empresa i Competitivitat

Adreça
Passeig de Gràcia, 105
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Secretaria d'Empresa i Competitivitat , amb rang orgànic de secretaria general, en els termes quepreveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

a) Planificar i dirigir les polítiques en les matèries objecte de la seva competència i fer-ne el seguiment del'execució.

b) Tramitar, elaborar i emetre informe de les disposicions i els actes que afectin el seu àmbit específicd'actuació.

c) Elaborar, conjuntament amb el secretari o secretària general del Departament, l'avantprojecte delpressupost de les unitats i organismes que depenen de la Secretaria i dirigir i controlar la gestió delpressupost.

d) Impulsar i promoure iniciatives en l'àmbit de l'empresa que siguin d'interès per a la competitivitat del'economia catalana.

e) Fomentar l'esperit emprenedor i promoure la cultura empresarial.

f) Vetllar per la coordinació entre els organismes adscrits i vinculats al Departament que preveu l'article 1d'aquest Decret i les unitats directives dependents d'aquesta Secretaria.

g) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora delprocediment, en el seu àmbit competencial.

h) Resoldre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.

i) Impulsar l'ecosistema d'innovació i emprenedoria a Catalunya.

j) Altres funcions que li assigni la normativa vigent i que les persones titulars del Departament o de la Secretaria General li puguin delegar.

 data actualització (27/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya