Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran

Responsable

Sr.   Miquel Àngel Escobar Gutiérrez

Càrrec

secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00

Funcions

a) Representar el Departament en matèria d'administracions locals.

b) Planificar, dirigir i executar les polítiques en matèria d'administracions locals.

c) Impulsar l'execució de plans i programes transversals aprovats pel Govern en l'àmbit local.

d) Tramitar, elaborar i fer l'estudi de les disposicions i els actes que afectin l'àmbit de les administracions locals.

e) Cooperar en la racionalització i simplificació de l'ordenació de l'Administració local i del seu sector públic.

f) Fomentar pràctiques de bon govern en la gestió de l'Administració local basades en la transparència, la proximitat, l'eficiència, l'austeritat, l'agilitat administrativa i la rendició de comptes.

g) Elaborar la proposta de pressupost de les unitats que depenen de la Secretaria i controlar-ne la gestió.

h) Dirigir, impulsar i coordinar les relacions entre l'Administració de la Generalitat i les administracions locals de Catalunya, així com coordinar els plans i programes conjunts, sens perjudici de les competències d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat.

i) Elaborar el Pla d'inversions locals de Catalunya, en el context de la programació general de les inversions de la Generalitat, i coordinar-lo amb els diferents departaments de la Generalitat.

j) Impulsar les iniciatives de l'Administració de la Generalitat que afecten les administracions locals.

k) Coordinar i gestionar la informació econòmica i financera de les administracions locals, sens perjudici de les competències que corresponen al departament competent en matèria d'economia i finances pel que fa a la supervisió financera dels ens locals.

l) Adoptar mesures per a l'elaboració, el desplegament i l'adequació de la normativa relativa a les administracions locals.

m) Impulsar la implementació de sistemes eficaços de comunicació i informació entre les administracions locals i la Generalitat de Catalunya.

n) Proposar actuacions i donar suport a les tasques de la representació de la Generalitat en la Comissió de Govern de la Generalitat-Consell General d'Aran, en la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona, en la Comissió Mixta d'Administració de la Generalitat-Àrea Metropolitana de Barcelona i en els altres òrgans mixtos que es determinin, i exercir les funcions de secretaria d'aquests òrgans paritaris.

o) Coordinar la participació en els organismes que exerceixin funcions sobre l'àmbit local.

p) Elaborar documents i emetre els informes que li siguin requerits sobre tots els àmbits relacionats amb la gestió local.

q) Establir les estratègies i els criteris per al desenvolupament i l'aplicació de les polítiques d'igualtat en matèria d'administracions locals, d'acord amb les directrius establertes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (05/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya