Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Salut Pública

Responsable

Sra.   Carmen Cabezas Peña

Càrrec

secretària de Salut Pública

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Funcions

A la Secretaria de Salut Pública, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:
a) Establir les directrius i prioritats en salut pública, d'acord amb les indicacions del Pla de salut de Catalunya i del Pla interdepartamental de salut pública, i coordinar-ne i supervisar-ne la implantació i l'execució.
b) Impulsar, liderar i coordinar el procés d'elaboració, avaluació, seguiment i actualització del Pla interdepartamental de salut pública i del Pla de seguretat alimentària.
c) Col·laborar en la definició de les prioritats pressupostàries en relació amb les polítiques de salut pública que es desprenguin del Pla de salut de Catalunya, del Pla interdepartamental de salut pública i del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.
d) Elaborar la cartera de serveis de salut pública i les seves modificacions.
e) Gestionar els serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament competent en matèria de salut, en coordinació amb el Servei Català de la Salut pel que fa als serveis que es prestin en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.
f) Garantir les prestacions necessàries per preservar, protegir i promoure la salut de les persones, en l'àmbit individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública i de la salut laboral.
g) Promoure sistemes de coordinació entre les actuacions del sistema de salut pública i l'activitat assistencial que es du a terme en els centres sanitaris cercant l'eficiència per a la ciutadania.
h) Gestionar les situacions de crisi i d'emergència que constitueixin un risc per a la salut de la població, d'una manera coordinada amb els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el marc dels plans de protecció civil.
i) Establir els instruments d'informació i comunicació a la ciutadania i a les administracions públiques en les qüestions més rellevants en matèria de salut pública i coordinar el sistema d'informació de salut pública.
j) Aprovar la proposta de taxes i preus públics per la prestació dels serveis.
k) Donar suport tècnic als ens locals i prestar els serveis mínims de salut pública de competència municipal i comarcal als ajuntaments i altres ens locals, en el marc dels convenis de col·laboració que preveu la Llei de Catalunya 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
l) Exercir la potestat sancionadora i les funcions d'autoritat sanitària d'acord amb la normativa en salut pública i la legislació del procediment administratiu i el procediment sancionador.
m) Fomentar la competència dels professionals i la recerca en salut pública, en col·laboració amb els organismes que en són els responsables, les universitats i els centres de recerca.
n) Elaborar els estudis d'impacte en la salut de les intervencions sobre els determinants de la salut de la població, amb la introducció, entre d'altres, de la perspectiva de gènere.
o) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
p) Qualsevol altra funció que, dins de l'àmbit de la salut pública, li encarregui el departament competent en matèria de salut.
36.2 La Secretaria de Salut Pública i els òrgans en què s'estructura, d'acord amb l'àmbit funcional corresponent i les previsions que conté el present Decret, empren la denominació d'Agència de Salut Pública de Catalunya i d'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
36.3 En l'execució de les funcions b), c), d) i e) de l'apartat 1 d'aquest article, la Secretaria de Salut Pública actua en coordinació amb la Direcció General de Planificació en Salut i el Servei Català de la Salut. En l'execució de la funció que preveu la lletra n) de l'apartat 1, la Secretaria de Salut Pública pot establir convenis amb entitats públiques o privades. L'execució de les funcions en matèria de salut laboral s'entén sens perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguin al departament competent en matèria de treball, seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals. Així mateix, les funcions en matèria de seguretat alimentària i protecció de la salut s'exerceixen sens perjudici de les competències del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
36.4 S'integren al Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, en els termes que preveu la normativa que en regula les funcions i l'organització, els òrgans següents:
a) Consell Consultiu de Salut Pública.
b) Consell Assessor de Salut Pública.
c) Comissió Directora de Seguretat Alimentària.
d) Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària.
e) Consell de Salut Laboral.
f) Consell Assessor de Vacunacions.
g) Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya.
h) Comissió Interdepartamental de Drogues.
i) Comitè Executiu de Catalunya per a la Prevenció, el Control i el Seguiment de l'Evolució d'una Possible Pandèmia de la Grip.
36.5 El Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya depèn funcionalment de la Secretaria de Salut Pública en l'exercici de les funcions que afecten el seu àmbit de competències.


data actualització (02/06/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya