Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antoni Rifà i Ros

Càrrec

cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

A l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, en relació amb el personal que integra els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i la resta de personal inclòs a l'article 3 de la Llei de l'Institut, i en col·laboració amb els centres directius competents en aquestes matèries, li corresponen les funcions següents:

Proposar directrius i elaborar criteris tècnics per al desenvolupament de les polítiques generals de formació.

Elaborar el Pla anual de formació en riscos, emergències i protecció civil i dirigir i supervisar la seva implantació, així com dirigir i supervisar la resta de les activitats de formació.

Dirigir la definició i implantació de la detecció de necessitats formatives.

Proposar, dissenyar, desenvolupar i supervisar el contingut docent concret de les activitats de formació en matèria d'emergències i seguretat civil.

Establir els perfils del personal docent de les activitats de formació, proposar-ne la designació i conformar la realització dels serveis prestats.

Dirigir i supervisar l'avaluació de les activitats de formació, proposar la millora contínua i les modificacions i ampliacions que corresponguin en les activitats de formació en aquest àmbit i promoure i dirigir les actuacions necessàries per implementar i fomentar la qualitat pedagògica.

Elaborar els plans de carrera del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'acord amb el que estableix l'article 4.1.k) de la Llei 10/2007, de 30 de juliol.

Dirigir i supervisar els processos d'avaluació o examen que s'estableixin per acreditar o no la superació de les activitats de formació en matèria d'emergències i seguretat civil.

D'acord amb les directrius generals del Departament, impulsar el desenvolupament i la participació en projectes europeus, compartir la innovació formativa de l'Institut amb altres centres formatius en l'àmbit de les emergències i la protecció civil, tant nacionals com internacionals, promoure publicacions de caràcter científic, tècnic, formatiu i informatiu, i organitzar activitats de debat i divulgació, en coordinació amb la Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement.

Promoure la col·laboració i la cooperació amb institucions, centres i establiments docents, tant nacionals com internacionals, i mantenir-hi relacions d'intercanvi de coneixements i de professionals en les matèries pròpies de la seva competència.

Supervisar el seguiment dels programes de les institucions dedicades a la formació en matèria de riscos, emergències i protecció civil, tant en l'àmbit estatal com en l'internacional, amb especial referència als països del nostre entorn geopolític, per tal d'afavorir l'actualització i la innovació dels programes de formació de l'Institut.

Col·laborar amb les autoritats del Departament en l'àmbit de les relacions internacionals, i assessorar les autoritats del mateix departament i, si escau i així ho demanen, assessorar altres autoritats o òrgans administratius de Catalunya en matèries de l'àmbit competencial de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya.

Promoure la creació d'una xarxa de coneixement en matèria d'emergències, en la qual puguin compartir experiències i coneixements totes les persones que directament o indirectament treballen en l'àmbit de les emergències i la protecció civil.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (16/12/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya