Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Escola de Policia de Catalunya

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Figuera López

Càrrec

comissari i cap de l'Escola de Policia de Catalunya

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

A l'Escola de Policia de Catalunya, en relació amb els cossos de policia de Catalunya i la resta de personal inclòs a l'article 3 de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, i en col·laboració amb els centres directius competents en aquestes matèries, li corresponen les funcions següents:

Proposar directrius i elaborar criteris tècnics per al desenvolupament de les polítiques generals de formació.

Elaborar el Pla anual de formació policial i dirigir i supervisar-ne la implantació, així com dirigir i supervisar la resta de les activitats de formació.

Dirigir la definició i la implantació de la detecció de necessitats formatives.

Proposar, dissenyar, desenvolupar i supervisar el contingut docent concret de les activitats de formació en matèria de seguretat.

Establir els perfils del personal docent de les activitats de formació, proposar-ne la designació i conformar la realització dels serveis prestats.

Dirigir i supervisar l'avaluació de les activitats de formació, proposar la millora contínua i les modificacions i ampliacions que corresponguin en les activitats de formació en aquest àmbit, i promoure i dirigir les actuacions necessàries per implementar i fomentar la qualitat pedagògica.

Elaborar els plans de carrera dels cossos de policia, d'acord amb el que estableix l'article 4.1.k) de la Llei 10/2007, de 30 de juliol.

Dirigir i supervisar els processos d'avaluació o examen que s'estableixin per acreditar o no la superació de les activitats de formació en matèria de seguretat.

D'acord amb les directrius generals del Departament, impulsar el desenvolupament i la participació en projectes europeus, compartir la innovació formativa de l'Institut amb altres centres formatius policials, tant nacionals com internacionals, i entre els operadors de seguretat, promoure publicacions de caràcter científic, tècnic, formatiu i informatiu, i organitzar activitats de debat i divulgació, en coordinació amb la Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement.

Promoure la col·laboració i la cooperació amb institucions, centres i establiments docents, tant nacionals com internacionals, i mantenir-hi relacions d'intercanvi de coneixements i de professionals en les matèries pròpies de la seva competència.

Supervisar el seguiment dels programes de les institucions dedicades a la formació en matèria policial tant en l'àmbit estatal com en l'internacional, amb especial referència als països del nostre entorn geopolític, per tal d'afavorir l'actualització i la innovació dels programes de formació de l'Institut.

Col·laborar amb les autoritats del Departament en l'àmbit de les relacions internacionals i assessorar les autoritats del mateix departament i, si escau i així ho demanen, assessorar altres autoritats o òrgans administratius de Catalunya, en matèries de l'àmbit competencial de l'Escola de Policia de Catalunya.

Promoure la creació d'una xarxa de coneixement en matèria de seguretat en la qual puguin compartir experiències i coneixements totes les persones que directament o indirectament treballen en l'àmbit de la seguretat.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.data actualització (16/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya