Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de l'Especialitat de la Seguretat en el Treball

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Maria Dueñas Latorre

Càrrec

responsable de l'Especialitat de la Seguretat en el Treball

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 05
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Dissenyar, aplicar i valorar els plans i programes d'actuació preventiva en matèria de seguretat en el treball al Departament d'Interior.

Avaluar i controlar els riscos de seguretat derivats de les condicions de treball, realitzar els estudis pertinents per a l'avaluació dels riscos laborals d'acord amb la reglamentació existent en aquesta matèria i fer controls periòdics de situacions potencials de risc.

Fer propostes sobre prioritats i mesures a adoptar en matèria de seguretat en el treball, en funció dels resultats del diagnòstic de la situació preventiva en relació amb les condicions de seguretat i salut existents al Departament.

Promoure la formació i informació a tot el personal del Departament en matèria de seguretat en el treball i col·laborar en les tasques que es deriven d'aquesta funció.

Elaborar normes i procediments relacionats amb l'adquisició i dotació d'equips de protecció personal.

Planificar, organitzar i avaluar els plans i programes de manteniment i seguretat industrial.

Assessorar tècnicament els comitès de seguretat i salut del Departament.

Assessorar tècnicament les unitats directives del Departament pel que fa a la seguretat dels treballadors.

Introduir, en els procediments normalitzats de treball (PNT) de la Direcció General de la Policia, la identificació dels riscos laborals i la posterior implementació d'accions preventives en les seves accions operatives i en totes aquelles tasques de suport a la funció policial.

Introduir, en les instruccions de treball de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la identificació dels riscos laborals i la posterior implementació d'accions preventives en les seves accions operatives.

Participar en les comissions d'obres i subministraments del cos de Mossos d'Esquadra i del cos de Bombers de la Generalitat.

Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i amb el Centre de Seguretat i Salut Laboral en els expedients en tràmit.

Coordinar l'especialitat de seguretat en el treball amb la resta d'especialitats preventives per a una integració eficient de l'acció preventiva al Departament d'Interior.

Analitzar les característiques estructurals dels locals i de les instal·lacions, així com dels equips i eines i els serveis dels centres de treball del Departament.

Participar en la gestió dels plans d'autoprotecció dels centres del Departament, d'acord amb les instruccions del superior jeràrquic, i fer-ne el seguiment.

Fer el seguiment de la coordinació d'activitats empresarials en matèria de seguretat en el treball (obres, instal·lacions, treball en alçada, etc.).

Participar en la investigació dels accidents (greus, lleus, múltiples, etc.) que es produeixin en el Departament.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (04/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya