Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Policia de Catalunya


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió de Policia de Catalunya és l'òrgan col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació entre la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies locals a Catalunya. S'adscriu al departament titular de les competències en matèria de seguretat pública. La Comissió pot crear subcomissions i grups de treball, permanents o ocasionals, per al millor compliment de les seves funcions.

Les seves funcions són:

Conèixer l'aplicació dels convenis i altres acords subscrits entre el departament titular de les competències en matèria de seguretat pública i els ajuntaments, fer-ne el seguiment, emetre els informes i fer les recomanacions que escaiguin.

Conèixer i debatre les qüestions de caràcter organitzatiu i operatiu que afectin la coordinació entre els cossos de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya, presentar les propostes que s'escaiguin a les autoritats i les institucions competents en la matèria i informar-les amb caràcter previ a l'aprovació pel Govern.

Emetre un informe preceptiu no vinculant en matèria d'organització i estructura interna al qual s'han d'ajustar les policies locals, i d'accés, formació i promoció de llurs membres.

Promoure iniciatives i estudis per a la millora de la coordinació entre la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies locals, i el foment de l'homogeneïtzació dels mitjans i els sistemes i de les activitats formatives.

Emetre un informe preceptiu no vinculant sobre les normes relatives a uniformitat i altres elements d'identificació de les policies locals que hagin d'ésser aprovades pel departament titular de les competències en matèria de seguretat pública.

La resta de funcions que li atribueixi la legislació vigent.

Components

El conseller o consellera del departament amb competències en matèria de seguretat pública, que la presideix.
Cinc vocals en representació dels ajuntaments.
Cinc vocals en representació del Govern.


data actualització (02/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya