Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona


Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 81
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'àmbit territorial d'actuació de la Comissió Territorial d'urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona està definit pels termes municipals dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona, llevat el municipi de Barcelona. Aquests municipis són: Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès,  Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat, i Viladecans.
 
Funcions:
Correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona:
  • Emetre informes en el procediment d'avaluació ambiental
  • Resoldre expedients de planejament:

a) L'aprovació definitiva dels plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
b) L'aprovació definitiva dels plans especials urbanístics a què fa referència l'article 67.1.d del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda o no hagin d'exercir aquesta competència, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) L'aprovació definitiva dels plans especials urbanístics a què fan referència les lletres a, b, c i f de l'article 67.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i els plans especials urbanístics a què fa referència la lletra e) de l'article 67.1 l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
d) L'aprovació definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
e) L'aprovació definitiva dels plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui aprovar al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.

  • Autoritzacions d'obres en sòl no urbanitzable

Components

President: La Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és presidida per la persona titular del departament competent en matèria d'urbanisme o, per delegació o substitució d'aquesta, per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'urbanisme.
Vicepresident: La vicepresidència és exercida per la persona titular de la presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que pot delegar aquest càrrec en la persona que tingui la vicepresidència executiva de l'Àrea o en un altre conseller o consellera metropolitans.
 
Vocals:
  • Cinc persones en representació del departament competent en matèria d'urbanisme designades pel seu o per la seva titular, una d'elles a proposta de la unitat competent en matèria de medi ambient, entre les quals s'inclouen en tot cas el subdirector o la subdirectora general competent en matèria de planejament urbanístic i el cap o la cap del servei territorial d'urbanisme corresponent.
  • Cinc persones en representació d'altres departaments de la Generalitat designades per la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria d'urbanisme entre les quals s'inclou en tot cas la persona titular de la delegació territorial corresponent del Govern de la Generalitat o la persona en qui delegui, i les quatre restants a proposta dels departaments de la Generalitat competents en matèria d'agricultura, comerç, cultura i protecció civil.
  • Nou persones representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona designades pel seu president o la seva presidenta entre els membres del Consell Metropolità, cinc d'elles a proposta de l'alcalde o l'alcaldessa de Barcelona.
 
La secretaria és exercida per una persona funcionària del departament competent en matèria d'urbanisme, designada per la presidència de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i actua amb veu i sense vot.
 
Persones assistents amb veu però sense vot:
 
  • Les persones titulars de les alcaldies dels ajuntaments afectats quan es considerin els programes d'actuació urbanística municipal o les revisions d'aquests, que podran ser assistides pels professionals que considerin necessaris.
  • Una persona en representació de l'Administració General de l'Estat.
La presidència de la Comissió pot convidar a assistir a les seves sessions, amb veu però sense vot, les persones responsables tècniques i jurídiques de la direcció general competent en matèria d'urbanisme per tal d'assessorar les persones que hi són convocades.
 
 


data actualització (03/07/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya