Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Català de l'Empresa

Funcions

a) Contribuir a establir les bases necessàries per al manteniment de l'activitat industrial, entesa com la defensa del teixit industrial actual i la intervenció per garantir la continuïtat de projectes estratègics, així com d'una política d'estímuls i suport a la política de clústers i a programes de millora de gestió empresarial.
b) Afavorir el marc idoni per generar els processos d'innovació empresarial, la internacionalització de l'empresa i l'atracció de projectes d'inversió empresarial estratègics per a Catalunya, en l'àmbit de la indústria i dels serveis destinats a la producció.
c) Impulsar instruments que facilitin l'acceleració del canvi i el desenvolupament industrial de Catalunya, i en aquest sentit proposar accions estratègiques relacionades amb aquest desenvolupament i també proposar actuacions relacionades amb les polítiques d'innovació, transferència tecnològica i localització industrial.
d) Conèixer les mesures que aprovi el Govern de la Generalitat i, en especial, el departament competent en matèria de política industrial, així com fer le seguiment de la seva implementació.
e) Fer el seguiment de les mesures que es defineixin en altres instàncies o administracions i puguin afectar la política industrial, així com elevar propostes de política industrial a les instàncies superiors.
f) Traslladar les recomanacions que afavoreixin la política de transformació industrial a l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.
g) Qualsevol altra funció que li atribueixi el departament competent en matèria d'indústria.
 

Components

El Plenari del Consell Català de l'Empresa el componen 38 membres, sota la direcció del president o presidenta i amb l'assistència del secretari o secretària. Aquestes persones membres, incloses el president/a i el secretari/ària ,es distribueixen de la manera següent:
a) Quatre membres en representació del departament competent en matèria d'indústria: el/la president/a i tres membres nomenats pel conseller/a competent en matèria d'indústria, un dels quals actua com a secretari/ària.
b) Sis membres en representació de les organitzacions empresarials amb la condició legal de més representatives en l'àmbit de Catalunya, nomenats pel conseller/a competent en matèria d'indústria a proposta de les organitzacions empresarials.
c) Sis membres en representació de les organitzacions sindicals que han obtingut la condició legal de més representatives en l'àmbit de Catalunya, nomenats pel conseller/a competent en matèria d'indústria a proposta de les organitzacions sindicals.
d) Onze membres en representació d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat amb competències vinculades al suport de la competitivitat empresarial, nomenats pel conseller/a competent en matèria d'indústria i a proposta del conseller/a del departament corresponent, distribuïts de la manera següent:
 • Una persona a proposta del Departament de la Presidència
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria d'afers exteriors.
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria de recerca.
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria d'economia.
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria de territori.
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria de medi ambient.
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria de cultura.
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria d'indústries agroalimentàries.
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria d'energia procedent de la biomassa forestal i agrícola.
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria de salut.
 • Una persona a proposta del departament competent en matèria de treball.
e) El president/a del Consell Català de Formació Professional.
f) Dos membres del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, nomenats pel conseller/a competent en matèria d'indústria a proposta d'aquesta entitat.
g) Dos membres en representacio de les entitats i associacions l'activitat de les quals tingui relació directa amb els àmbits de la innovació, la internacionalització, el desenvolupament empresarial i l'emprenedoria, nomenats pel conseller/a competent en matèria d'indústria a proposta de la direcció competent en matèria d'indústria.
h) Dos membres representants dels col·legis professionals dels àmbits tecnològic i econòmic que per resolució del conseller/a competent en matèria d'indústria es determini que formin part del Consell. Aquests dos representants els nomena el conseller/a competent en matèria d'indústria a proposta dels col·legis professionals designats.
En casos d'absència, malaltia, vacant i, en general, quan concorri alguna causa justificada, les persones titulars poden ser substituïdes per una persona de la seva organització. Aquesta substitució cal que sigui expressa i es documenti per escrit.
La durada del mandat de les persones membres del Plenari del Consell Català de l'Empresa és de quatre anys, sens perjudici que puguin ser reelegides, com a màxim per un altre mandat, i que les persones titulars puguin ser substituïdes durant aquest període a proposta de l'organització que representin o, si escau, pel conseller/a competent en matèria d'indústria.
i) Un membre per cadascuna de les organitzacions que integren el Pacte Més insdústria, no representades en els punts a) a h), fins a un màxim de quatre membres, nomenats pel conseller/a competent en matèria d'indústria a proposta de la direcció competent en matèria d'indústria.


data actualització (31/08/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya