Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Administració, Serveis i Projecció Externa

Responsable

Sr.   Lluís Bertran i Saura

Càrrec

sub-director general d'Administració, Serveis i Projecció Externa

Adreça
Carrer de Girona, 20
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 567 23 23
Fax
93 567 23 60

Funcions

a) Dissenyar instruments per a la planificació i avaluació dels objectius de l'Escola i fer el seguiment de l'execució i avaluació del Pla de Govern en l'àmbit de les competències de l'Escola.

b) Dirigir la gestió de personal i coordinar les actuacions en matèria de riscos laborals i medicina preventiva del personal amb el departament d'adscripció.

c) Dirigir i coordinar la gestió econòmica i pressupostària, la contractació, els convenis i els serveis generals de l'Escola, i fer el seguiment de la gestió econòmica de les entitats beneficiàries del Fons de formació contínua dels empleats públics.

d) Donar suport i assistència jurídica, amb la coordinació de l'assessoria jurídica del departament d'adscripció.

e) Impulsar, coordinar i supervisar les propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió.

f) Impulsar, planificar i dirigir l'arxiu de l'Escola.

g) Dirigir, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica i les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació, així com la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i les aplicacions informàtiques de l'Escola, vetllant de forma especial per l'adequació als requeriments de la normativa en matèria de protecció de dades.

h) Dissenyar i implementar la política de difusió i comunicació de l'Escola i coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació.

i) Supervisar i coordinar la gestió del web, de la intranet, de les xarxes socials i dels continguts de les bases de dades d'informació corporativa de l'Escola.

j) Impulsar, coordinar i supervisar les mesures d'organització interna per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública, i dirigir les actuacions necessàries per a l'obertura de dades públiques de l'Escola i la reutilització de la informació.

k) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària i de Govern en tots els assumptes que interessin a l'Escola, i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges i altres institucions, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del departament d'adscripció.

m) Dissenyar i dirigir el pla d'internacionalització de l'Escola, i proposar convenis o acords de col·laboració amb centres de formació en gestió i polítiques públiques d'altres països.

n) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats per l'Escola i d'aquells en què participa.

o) Qualsevol altra que li encomani la direcció de l'Escola.data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya