Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Responsable

Sra.   Carme Lucena Cayuela

Càrrec

Presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 884 20 38
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Per informació sobre la tramitació del recurs especial i la reclamació en matèria de contractació pública davant el Tribunal, truqueu al telèfon 012.

Funcions

El Tribunal és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.

Entre altres facultats, té competència per:

  • - resoldre els recursos especials en matèria de contractació.
  • - resoldre reclamacions en matèria de contractació.
  • - decidir sobre l'adopció de mesures provisionals.

Exerceix les seves funcions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors, en el seu cas, de les administracions locals integrades en el seu territori, i també de les entitats i els organismes de l'Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors.

Té competència material sobre els actes següents:


a) Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats contra els actes relacionats en l’apartat 2 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), quan es refereixen als tipus de contractes especificats en l’apartat 1 del mateix article, i no es tracti de procediments d’adjudicació que se segueixin pel tràmit d’emergència.

b) Decidir sobre l’adopció de mesures provisionals sol·licitades amb anterioritat a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 49 de la LCSP.

c) Resoldre les reclamacions en els procediments d’adjudicació dels contractes i les mesures provisionals a què fan referència els articles 119 i següents del  Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

 


Components

El Tribunal es compon del president/a i quatre persones com a vocals, tots amb veu i vot. En el cas que el volum i la complexitat dels d'assumptes sotmesos al coneixement del Tribunal ho aconselli per causes degudament acreditades, el nombre de vocals pot ser incrementat per decret del Govern. En la composició del Tribunal hi ha d'haver paritat de dones i homes.

 


Normativadata actualització (30/01/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya