Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Responsable

Sra.   Neus Colet Arean

Càrrec

presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
938 876 200
Fax
932 681 125
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en festiu, el registre romandrà tancat)
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

Observacions

Els recursos especials en matèria de contractació pública es poden presentar vàlidament en el registre d'aquesta unitat o en el de l'òrgan de contractació promotor.

Funcions

Exerceix les seves funcions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors, en el seu cas, de les administracions locals integrades en el seu territori, i també de les entitats i els organismes de l'Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors.

Té competència material sobre els actes següents:


a) Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats contra els actes relacionats en l’apartat 2 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), quan es refereixen als tipus de contractes especificats en l’apartat 1 del mateix article, i no es tracti de procediments d’adjudicació que se segueixin pel tràmit d’emergència.

b) Decidir sobre l’adopció de mesures provisionals sol·licitades amb anterioritat a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 49 de la LCSP.

c) Resoldre les reclamacions en els procediments d’adjudicació dels contractes, les mesures provisionals i la qüestió de nul·litat a què fan referència els articles 101, 103, 109, 110 i 11 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 


Components

El Tribunal es compon del president/a i quatre persones com a vocals, tots amb veu i vot. En el cas que el volum i la complexitat dels d'assumptes sotmesos al coneixement del Tribunal ho aconselli per causes degudament acreditades, el nombre de vocals pot ser incrementat per decret del Govern. En la composició del Tribunal hi ha d'haver paritat de dones i homes.

De les quatre vocalies que es preveuen en la composició del Tribunal, dues estan vacants.


Normativa


data actualització (26/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya