Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Responsable

Sra.   Neus Colet Arean

Càrrec

presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
938 876 200
Fax
932 681 125
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en festiu, el registre romandrà tancat)
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

Observacions

Els recursos especials en matèria de contractació pública es poden presentar vàlidament en el registre d'aquesta unitat o en el de l'òrgan de contractació promotor.

Funcions

Exerceix les seves funcions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors, de les administracions locals integrades en el seu territori, i també de les entitats i els organismes de l'Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors.

Té competència material sobre els actes següents:
a) Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats contra els actes relacionats en l'apartat 2 de l'article 40 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quan es refereixen als tipus de contractes especificats en l'apartat 1 del mateix article i no es tracti de procediments d'adjudicació que se segueixin pel tràmit d'emergència de l'article 113 del mateix text refós.
b) Decidir sobre l'adopció de mesures provisionals sol·licitades en els termes establerts al text refós esmentat, amb anterioritat a la interposició del recurs especial en matèria de contractació.
c) Resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual establerts a l'article 37 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
d) Resoldre les reclamacions en els procediments d'adjudicació dels contractes , les mesures provisionals i la qüestió de nul·litat a què fan referència els articles 101, 103, 109, 110 i 111 de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.

Components

El Tribunal és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.

El Tribunal es compon del president/a i dues persones com a vocals, tots amb veu i vot.

El Tribunal disposa d'un secretari/ària tècnic/a, amb veu però sense vot, que no té la condició de membre del Tribunal.

Normativa


data actualització (11/05/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya