Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Convocatòries de Provisió i Selecció

    Organigrama

Responsable

Sra.   Lorena Rubio de Andrés

Càrrec

responsable de Convocatòries de Provisió i Selecció

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 18
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar, fer el seguiment i avaluar les convocatòries per a la provisió de llocs de treball de les unitats orgàniques del Departament.

Preparar les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball de comandament i llocs singulars.

Gestionar i tramitar les publicacions de les convocatòries de diferents processos de provisió i de selecció de cossos de funcionaris propis del Departament.

Preparar tota la documentació necessària per a la tramitació dels expedients dels processos de provisió definitiva dels llocs de treball del Departament.

Participar en la gestió i tramitació dels processos de nou accés i de canvi de destinació per proveir les places de personal laboral en règim de personal laboral fix.

Preparar els certificats acreditatius dels mèrits i capacitats de les persones participants que ho sol·licitin i les resolucions de reconeixement del grau personal consolidat.

Garantir el suport tècnic als òrgans tècnics de selecció i a les juntes de mèrits i capacitats en els corresponents processos d'accés i provisió de llocs de treball.

Preparar i donar publicitat als acords i propostes dels òrgans de selecció i provisió.

Participar en l'elaboració de la documentació per a les resolucions dels diferents tipus de recursos que poden interposar les persones participants en les convocatòries.

Fer estudis comparatius entre les diferents unitats orgàniques del departament sobre la distribució del personal, per grups, nivells, formes d'ocupació, etc.

Elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels procediments a aplicar en els processos de provisió de llocs de treball.

Participar en la preparació i tramitació dels expedients sobre les ofertes públiques d'ocupació.

Elaborar i explotar dades estadístiques referents a la provisió de llocs de treball.

Analitzar i fer propostes de racionalització dels circuits i documentació administrativa en els processos d'accés i provisió de llocs de treball.

Tramitar els nomenaments, cessaments i ratificacions del personal eventual del Departament.

Participar en el procés d'avaluació dels/de les empleats/ades i coordinar la gestió de l'aplicació de les normes per a la distribució del complement de productivitat del personal del Departament.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).data actualització (04/12/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya