Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Empresa a les Terres de l'Ebre

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Rima Gilabert

Càrrec

cap del Servei

Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500  Tortosa
Telèfon
977 44 93 33
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Supervisar l'organització i el funcionament administratiu dels òrgans dels Serveis Territorials, així com el personal adscrit.
 • Fer el seguiment i control de la gestió pressupostària i de la gestió econòmica dels Serveis Territorials.
 • Coordinar les propostes de necessitats informàtiques i aplicar un sistema d'indicadors de gestió de les diferents unitats i planificar l'elaboració d'estadístiques relatives a competències dels Serveis Territorials.
 • Conèixer i coordinar les propostes de resolució en els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, les relatives a les prestacions per desocupació i obstrucció a la tasca inspectora, així com sobre qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda.
 • Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via voluntària i, si s'escau, per via executiva.
 • Conèixer i coordinar les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció, d'autorització d'auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d'auditories i d'empreses exemptes.
 • Conèixer i coordinar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.
 • Coordinar el control de legalitat, registre, dipòsit i publicació dels convenis col·lectius i supervisar la normalització lingüística de l'àmbit dels Serveis Territorials.
 • Conèixer i coordinar les propostes de resolució dels expedients referents a reducció de jornada, suspensió i extinció de contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, productives, organitzatives i de força major; autorització administrativa del treball de menors; de trasllats col·lectius; i autorització d'empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que aquells formalitzin amb les empreses usuàries.
 • Coordinar els expedients relatius al dipòsit d'estatuts de sindicats, associacions empresarials i actes d'eleccions sindicals i el seu registre.
 • Fer el seguiment de les dades referents a la representativitat dels sindicats.
 • Vigilar el compliment i fer el seguiment de la normativa aplicable a les matèries competència d'aquest Servei, especialment en relació amb les denúncies presentades per infracció a les normes mencionades.
 • Coordinar l'estudi, redacció i remissió dels informes a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades per la delegació territorial corresponent.
 • Coordinació i col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes.
 • Conèixer els expedients de creació d'empreses d'economia social i dels ajuts i subvencions.
 • Fomentar l'autoocupació i l'emprenedoria.
 • Analitzar i estudiar i proposar sistemes de control en matèria de gestió de comerç, turisme, seguretat industrial, automòbils i metrologia, activitats radioactives i extractives i energia.
 • Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (04/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya