Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Responsable

Sr.   Agustí Serra Monté

Càrrec

Director general

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dirigir, planificar, impulsar i avaluar les polítiques d'ordenació del territori, d'urbanisme, de costes i de
paisatge.
b) Impulsar i dirigir la redacció, revisió o modificació dels plans territorials, els plans directors urbanístics i
altres instruments de planificació urbanística supramunicipal que se li encomanin.
c) Establir les directrius d'actuació dels Serveis Territorials del Departament en el que els correspongui per raó
de la matèria.
d) Fer el seguiment necessari amb suport tècnic i administratiu, per preparar els assumptes que se sotmeten a
la consideració de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya i de la resta d'òrgans
urbanístics de caràcter col·legiat de la Generalitat de Catalunya.
e) Formular les propostes de resolució dels recursos i requeriments que s'interposin en matèries que siguin de
la competència i, si s'escau, resoldre els que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats
orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.
f) Impulsar i dirigir, si escau, la revisió o modificació del Pla territorial general.
g) Dirigir la protecció de la legalitat en l'àmbit de les seves competències.
h) Resoldre l'atorgament de concessions i autoritzacions en matèria de gestió del litoral.
i) Tutelar i regular la gestió del règim economicofinancer del domini públic maritimoterrestre, en els termes que
estableix la legislació general.
j) Delimitar les trames urbanes consolidades que preveu la legislació en matèria de comerç.
k) Coordinar la participació en els organismes que exerceixen funcions sobre l'ordenació del territori i
l'urbanisme a Catalunya.
l) Dirigir estratègicament, controlar i supervisar els ens que en depenen, adscrits o vinculats al Departament en
les activitats que afecten les funcions de la Direcció General.
m) Gestionar els sistemes d'informació, registre i arxiu en matèria de planejament urbanístic de Catalunya.
n) Impulsar la simplificació dels tràmits urbanístics i la incorporació de la tramitació telemàtica en aquest
àmbit.
o) Impulsar i dirigir un programa d'actuacions d'interès estratègic i econòmic de caràcter supramunicipal, i
coordinar el desenvolupament de les actuacions estratègiques que se'n derivin.
p) Identificar les necessitats de planejament urbanístic, i definir-ne mecanismes de col·laboració amb els ens
locals i els agents urbanitzadors.
q) Impulsar i dirigir l'elaboració d'una agenda urbana catalana i de les polítiques de millora de l'hàbitat urbà.
r) Promoure accions d'impuls de la qualitat i del foment de l'arquitectura per reforçar els seus valors col·lectius
i individuals, i vetllar per l'establiment del marc normatiu necessari.
s) Participar i fer el seguiment dels treballs del Pla director urbanístic de l'Àrea metropolitana de Barcelona i
vetllar per l'adequat desenvolupament de l'activitat urbanística i l'encaix del posterior Pla d'ordenació
urbanística metropolitana.
t) Impulsar la redacció del documents normatius de caràcter urbanístic i territorial.
u) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
 data actualització (09/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya