Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Responsable

Sr.   Agustí Serra Monté

Càrrec

director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 1. Dirigir l’execució i avaluar les polítiques d’ordenació del territori, arquitectura i paisatge i impulsar, programar, planificar i dirigir les polítiques en matèria d’urbanisme.
 2. Impulsar l’elaboració de les disposicions de caràcter general en les matèries de la seva competència.
 3. Impulsar i dirigir la redacció, revisió o modificació dels plans territorials, els plans directors urbanístics i altres instruments de planificació supramunicipal que se li encomanin.
 4. Coordinar la participació en els organismes que exerceixen funcions sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme a Catalunya.
 5. Identificar les necessitats de planejament urbanístic i definir-ne mecanismes de col·laboració amb els ens locals i els agents urbanitzadors.
 6. Dirigir el programa d’actuacions d’interès estratègic i econòmic de caràcter supramunicipal definit per la Secretaria i coordinar el desenvolupament de les actuacions estratègiques que se’n derivin.
 7. Fomentar els sistemes d’informació, registre i arxiu i els mecanismes de recerca, estudi i documentació dels instruments urbanístics.
 8. Fer el seguiment dels expedients que se sotmeten a la consideració de la Comissió de Territori de Catalunya i de la resta d’òrgans urbanístics col·legiats de la Generalitat de Catalunya.
 9. Dirigir la protecció de la legalitat urbanística i resoldre els seus expedients  en l'àmbit de les seves competències.
 10. Fomentar i coordinar les polítiques destinades a la gestió i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
 11. Dur a terme les actuacions d'intercanvi i cooperació amb organismes i administracions que comparteixen objectius, i planificar estratègies d'acció exterior en l'àmbit de les seves competències en col·laboració amb el Gabinet Tècnic.
 12. Substituir a la persona titular del Departament en les seves funcions de president dels òrgans urbanístics col·legiats corresponents.
 13. Exercir les competències de l’Administració de la Generalitat en matèria urbanística que no estiguin atribuïdes legalment o reglamentàriament a altres òrgans del Departament.
 14. Formular les propostes de resolució dels recursos, reclamacions i requeriments que s’interposin en matèries de la seva competència i, si s’escau, resoldre els que s’interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen.
 15. Promoure i dirigir accions d'impuls de la qualitat, del foment de l'arquitectura i de la sostenibilitat urbana per reforçar-ne els valors col·lectius i individuals.
 16. Orientar i definir les línies d’actuació de l’Observatori del Paisatge.
 17. Dirigir estratègicament, coordinar i supervisar l’actuació dels ens que en depenen, adscrits o vinculats al Departament en les activitats que afecten les funcions de la Direcció General.
 18. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (13/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya