Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

Responsable

Sr.   Agustí Serra Monté

Càrrec

director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 1. Dirigir, planificar, impulsar i avaluar les polítiques d'ordenació del territori i de paisatge, d'urbanisme i d’arquitectura.
 2. Definir l’orientació estratègica, impulsar i dirigir la redacció, revisió o modificació dels plans territorials, els plans directors urbanístics i altres instruments de planificació que se li encomanin.
 3. Impulsar l’elaboració de les disposicions de caràcter general en les matèries de la seva competència.
 4. Coordinar la participació en els organismes que exerceixen funcions sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme a Catalunya.
 5. Identificar les necessitats de planejament urbanístic i definir mecanismes de col·laboració amb els ens locals, els agents urbanitzadors i altres departaments de la Generalitat competents en matèries sectorials que tenen incidència sobre el planejament territorial i urbanístic.
 6. Dissenyar i dirigir un programa d’actuacions d’interès estratègic i econòmic de caràcter supramunicipal i coordinar el desenvolupament de les actuacions estratègiques que se’n derivin.
 7. Fomentar els sistemes d’informació, registre i arxiu i els mecanismes de recerca, estudi i documentació dels instruments urbanístics i assegurar la transparència de la informació urbanística vigent.
 8. Fer el seguiment dels expedients que se sotmeten a la consideració de la Comissió de Territori de Catalunya i de la resta d’òrgans urbanístics col·legiats de la Generalitat de Catalunya.
 9. Dirigir la protecció de la legalitat urbanística i resoldre els seus expedients en l'àmbit de les seves competències.
 10. Fomentar i coordinar les polítiques destinades a la gestió i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
 11. Dur a terme les actuacions d'intercanvi i cooperació amb organismes i administracions que comparteixen objectius i planificar estratègies d'acció exterior en l'àmbit de les seves competències en col·laboració amb la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana.
 12. Substituir la persona titular del Departament en les seves funcions de president dels òrgans urbanístics col·legiats corresponents.
 13. Exercir les competències de l’Administració de la Generalitat en matèria urbanística que no estiguin atribuïdes legalment o reglamentàriament a altres òrgans del Departament.
 14. Formular les propostes de resolució dels recursos, reclamacions i requeriments que s’interposin en matèries de la seva competència i, si escau, resoldre els que s’interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen.
 15. Promoure i dirigir accions d'impuls de la qualitat, del foment de l'arquitectura i de la sostenibilitat urbana per reforçar-ne els valors col·lectius i individuals.
 16. Orientar i definir les línies d’actuació vinculades a polítiques urbanístiques i territorials de l’Observatori del Paisatge.
 17. Impulsar i promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en les fases de disseny, planificació, execució i avaluació urbanística, així com la participació ciutadana de les dones i de les associacions de defensa dels seus drets en els processos de disseny urbanístic, i garantir un model de seguretat que incorpori la perspectiva de les dones en el planejament urbanístic.
 18. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (12/04/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya