Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME)

Responsable

Sr.   Enric Pujol Casademont

Càrrec

director del Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME)

Adreça
Carrer Major, 43-47
Població
17700  La Jonquera
Telèfon
972 55 65 33
Fax
972 55 65 34

 

NIF

G-55024038

 

Funcions

El Consorci del Museu Memorial de l'Exili és un ens públic constituït per a l'establiment i la gestió en comú, al municipi de la Jonquera, del Museu d'aquesta mateixa denominació, que tindrà per objecte l'exposició, la recerca, la interpretació i divulgació dels fenòmens històrics a l'entorn dels exilis. Així mateix, el Consorci ha participat en la creació de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, dependent de la Universitat de Girona, i que té per objecte constituir-se en espai permanent d'estudi, reflexió, investigació i difusió de temes relacionats amb el filòsof Walter Benjamin, la memòria i l'exili.

El Consorci és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, naturalesa voluntària, i personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de les entitats que en formen part, i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de memòria democràtica.

Components

El Consorci del Museu del Memorial de l'Exili està integrat per les entitats següents:

a) L'Ajuntament de la Jonquera.

b) L'Administració de la Generalitat.

c) El Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

d) La Universitat de Girona.

Així mateix, poden formar part del Consorci altres membres, que han de tenir la condició d'administracions, organismes públics o entitats públiques o privades sense ànim de lucre que s'hi incorporin de conformitat amb el que preveu l'article 20 dels Estatuts.

Els òrgans de govern i administració del Consorci són els següents:

a) El Consell d'Administració.
b) El/la president/a.
c) El/la vicepresident/a.
d) El/la director/a
.
El Consell Assessor Científic i Pedagògic és l'òrgan de consulta i assessorament del Consorci. Al capdavant del Consell Assessor Científic i Pedagògic hi haurà el/la director/a del Consorci.

Es poden crear comissions informatives per a la preparació i l'estudi dels assumptes. Així mateix, el Consell d'Administració pot crear comissions especials, de caràcter temporal, per a l'estudi d'assumptes determinats.

El Consell d'Administració és l'òrgan superior de govern i administració del Consorci. Li correspon l'exercici de totes les competències que li són atribuïdes en l'àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, i totes les potestats i prerrogatives de les quals poden gaudir els ens de dret públic no territorials i està integrat per les persones següents:
  • Tres representants de l'Ajuntament de la Jonquera
  • Tres representants nomenats pel Govern de la Generalitat a proposta del departament competent en matèria de memòria democràtica.
  • Dos representants del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
  • Un representant de la Universitat de Girona.
  • També hi assisteix amb veu, però sense vot, el/la director/a.
La presidència i la vicepresidència del Consell d'Administració recauran en la presidència i la vicepresidència del Consorci.

La secretaria del Consell d'Administració és exercida per un vocal del mateix òrgan o per una persona al servei del Consorci. El secretari o secretària serà nomenat/ada pel/per la president/a.

L'adhesió al Consorci de noves administracions, entitats o organismes podrà implicar l'ampliació del nombre de membres del Consell d'Administració en la mesura que aquest determini.

La presidència i la vicepresidència

La presidència del Consorci correspon a l'alcalde/essa de la Jonquera, i la vicepresidència, al representant del departament de la Generalitat que tingui atribuïdes les funcions en matèria de memòria democràtica.data actualització (18/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya