Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de la Professió Infermera de Catalunya


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 556 63 96
Fax
93 227 29 91
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte

Funcions

a) Actuar com a òrgan de participació, consulta i cerca de consens del Departament de Salut en el desenvolupament de les polítiques professionals.
b) Actuar com a òrgan de consulta i participació en la determinació de qüestions relatives a l'exercici de la professió que afectin el col·lectiu infermer.
c) Actuar com a òrgan de consulta i participació del Departament de Salut en el desenvolupament de les polítiques acadèmiques i formatives del col·lectiu infermer.
d) Donar suport al Departament de Salut en el desenvolupament del Pla de recursos humans del sistema sanitari integral de responsabilitat pública de Catalunya.
e) Donar suport al Departament de Salut en el desenvolupament de la Llei d'ordenació de les professions sanitàries.
f) Participar en el procés de definició de les mesures d'implementació del Llibre blanc de les professions sanitàries, i la seva revisió, si escau.
g) Participar en el procés d'anàlisi de les polítiques de salut i proposar accions per reduir les inequitats en salut amb especial èmfasi en les desigualtats de gènere.
h) Participar en el procés de definició de les mesures d'implementació d'acció positiva per garantir el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitat entre el col·lectiu infermer pel que fa a l'ocupació, a la formació i a la promoció professional i a les condicions de treball.

Components

a) Un/a president/a, que és el/la secretari/ària d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut.
b) Un/a vicepresident/a primer/a, designat/ada pel/per la conseller/a de Salut d'entre els vocals en representació de l'Administració sanitària, amb titulació d'infermer/a.
c) Un/a vicepresident/a segon/a designat/ada d'entre els i les vocals no pertanyents a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per aquests i aquestes vocals.
d) Un/a secretari/ària, representant de l'Administració sanitària amb titulació d'infermer/a, que actuarà amb veu i sense vot.
e) Vocals:
El/La secretari/ària general del Departament de Salut.
El/La director/a del Servei Català de la Salut.
El/La director/a gerent de l'Institut Català de la Salut.
Una persona designada pel secretari/ària d'Estratègia i Coordinació, d'entre personal que sigui infermer/a amb vinculació funcionària, estatutària de serveis de salut o laboral del Departament de Salut o dels ens i organismes que en depenen.
El/La degà/ana del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya i quatre infermers/eres en representació dels col·legis d'infermeria.
El/La president/a de l'Associació Catalana d'Infermeria.
El/La president/a de l'Associació Catalana de Llevadores.
El/La president/a de la Societat Catalana d'Infermeres de Salut Mental.
El/La president/a de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
El/La president/a de l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica.
El/La president/a de la Comissió d'Infermeria del Consell Català d'Especialitats en Ciències de la Salut.
Dos/Dues infermers/eres designats/ades a proposta de l'Institut Català de la Salut, un/una en representació de l'àmbit d'atenció primària, i l'altre/a en representació de l'àmbit d'atenció hospitalària.
Sis infermers/eres en representació de les organitzacions que agrupen els centres sanitaris de Catalunya, exclòs l'Institut Català de la Salut.
El/La president/a de l'Associació de Directors d'Escoles d'Infermeria de Catalunya i un/una infermer/a designat/ada a proposta de l'esmentada Associació.
Dos/Dues infermers/eres en representació de SATSE.
Dos/Dues infermers/eres en representació de CCOO.
Dos/Dues infermers/eres en representació d'UGT.
Dos/Dues infermers/eres en representació de CATAC.
Dos/Dues infermers/eres en representació de la Federació d'Associacions Professionals d'Infermeria de Catalunya (FAPIC).
Un/Una infermer/a en formació pel sistema de residència designat/ada a proposta de la Comissió d'Infermeria del Consell Català d'Especialitats en Ciències de la Salut.
Sis infermers/eres de reconegut prestigi designats/ades pel/per la conseller/a de Salut.

El/la conseller/a de Salut nomena les persones designades en cada cas, per un període de dos anys renovable, llevat les que ostentin la representació en virtut del càrrec que ocupen.

Les entitats que han de designar membres del Consell han de trametre al Departament de Salut les propostes de membres a nomenar, amb identificació, per a cada designació, d'un/a membre titular i d'un/a membre suplent. Els/les membres suplents substituiran els membres titulars amb caràcter estable.

Les persones que siguin membres del Consell per raó del càrrec que ocupen poden delegar la seva assistència en la persona que reglamentàriament les substitueixi o aquella que el/la titular designi per escrit. Aquesta designació s'ha de notificar a la Secretaria del Consell.


data actualització (19/04/2011)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya