Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Coordinació Administrativa i Polítiques Sindicals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Anton Montesinos Bernabé

Càrrec

sub-director general de de Coordinació Administrativa i Polítiques Sindicals

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona

Funcions

La Sub-direcció General de Coordinació Administrativa i Polítiques Sindicals té les funcions següents:
a) Elaborar i fer el seguiment dels plans d'actuació de la Secretaria en matèria d'organització i de funcionament administratiu, així com assessorar les diferents unitats de la Secretaria sobre aquestes matèries.
b) Coordinar la gestió i administració, dels recursos humans de la Secretaria d'acord amb les instruccions de la Secretaria General.
c) Coordinar i organitzar els serveis de règim interior i administratius de la Secretaria, que inclouen el registre general, l'arxiu, la correspondència, la reprografia i la recepció.
d) Planificar i controlar els projectes de disseny organitzatiu, impulsar i organitzar els sistemes de gestió de la qualitat en la prestació dels serveis interns i externs de la Secretaria.
e) Coordinar l'actuació de la Secretaria en matèria de gestió del coneixement i de transversalitat de la informació i d'atenció ciutadana, amb l'objectiu de millorar els serveis que presta a la ciutadania, les empreses i les organitzacions, amb criteris d'eficàcia i eficiència.
f) Promoure la planificació i la integració de la prevenció de riscos laborals en el funcionament de la Secretaria, mitjançant la formació i organització del treball, en coordinació amb la Secretaria General.
g) Coordinar i donar suport a les unitats en el desenvolupament de projectes d'administració electrònica, tant pel que fa al disseny com a la implantació i gestió del canvi.
h) Coordinar les accions encaminades a garantir la seguretat de la informació i la protecció de les dades de caràcter personal en l'àmbit de la Secretaria.
i) Gestionar els webs de la Secretaria en coordinació amb el Gabinet de Coordinació.
j) Coordinar l'adquisició i conservació del fons documental i bibliogràfic, i gestionar la biblioteca de la Secretaria.
k) Dirigir les actuacions encaminades a implementar les polítiques lingüístiques en l'àmbit universitari.
l) Coordinar, impulsar i assessorar la Mesa General d'Universitats i les seves meses específiques i l'Estructura Tècnica, en l'àmbit de les polítiques sindicals de les universitats públiques catalanes, i participar-hi.
m) Assessorar i fer el seguiment de les polítiques sindicals dels organismes i entitats dependents de la Secretaria.
n) Donar suport i assessorament en matèria de recursos humans a les entitats del sector públic adscrites al Departament mitjançant la Secretària, d'acord amb els criteris de la Secretaria General.
o) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


Components

De la Sub-direcció General de Coordinació Administrativa i Polítiques Sindicals depèn l'Oficina de Política Lingüística.
data actualització (10/11/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya