Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Pujol i Gil

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Prestar suport i assistència al vicepresident o vicepresidenta en l'exercici de les funcions que té atribuïdes per la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, així com col·laborar amb l'estudi i anàlisi dels projectes normatius elaborats pels departaments abans que s'incorporin a l'ordre del dia del Consell Tècnic.
b) Coordinar les actuacions necessàries per definir la planificació estratègica de les polítiques del Departament i de les entitats que hi estan adscrites, coordinar i elaborar instruments i estudis en matèria de planificació i fer el seguiment de les principals actuacions.
c) Coordinar aspectes dels àmbits econòmics, pressupostaris i de recursos humans que afectin les entitats adscrites al Departament, en col·laboració amb les unitats departamentals amb competències sobre aquestes matèries, i fer-ne el seguiment.
d) Dissenyar i coordinar els indicadors i quadres de comandament del Departament per elaborar informes d'acció, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.
e) Planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament, sense perjudici de les funcions que en aquestes matèries corresponguin a altres unitats.
f) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga.
g) Coordinar i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i execució del pla de publicacions.
h) Planificar l'adquisició i la conservació del fons documental i bibliogràfic d'interès per al Departament i gestionar la biblioteca.
i) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
j) Coordinar i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals, en especial les que afecten les polítiques de participació i govern obert, en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides en els plans aprovats pel Govern, sense perjudici de les funcions que en aquestes matèries corresponguin a altres unitats.
k) Desenvolupar els programes generals del Departament en matèria d'organització, qualitat i mètodes de treball i noves tecnologies.
l) Supervisar l'elaboració i execució del pla de planificació lingüística del Departament.
m) Impulsar i facilitar la implantació de mesures d'Administració digital al Departament.
n) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i accés a la informació pública, així com coordinar les unitats d'informació de les entitats del sector públic adscrites.
o) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del departament competent en la matèria.
p) Coordinar i supervisar la presència dels representants del Departament en òrgans col·legiats de govern, d'entitats amb personalitat jurídica pròpia o de comissions, consells i altres òrgans en què el Departament ha de ser present.
q) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
 


data actualització (18/10/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya