Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Retribucions i Despeses de Personal


Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 10

Funcions

La Comissió de Retribucions i Despeses de Personal té per objecte coordinar i garantir que les actuacions dels departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic en matèria retributiva i de despeses de personal s'ajustin a les directrius del Govern i del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració sobre política retributiva.

Les funcions de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal són:

a) Proposar, analitzar, fer el seguiment i avaluar les mesures sobre racionalització de la despesa en matèria de personal.

b) Fixar els criteris d'actuació en matèria retributiva a les persones representants del Govern i de l'Administració de la Generalitat en la negociació col·lectiva de personal funcionari i laboral.

c) Informar, abans de la signatura, i autoritzar la tramitació de les propostes d'acord, pacte o conveni amb incidència pressupostària derivades de la negociació col·lectiva que versin sobre el nombre i la qualificació professional dels efectius de personal, la determinació de l'estructura i la quantia de les retribucions, incloses les retribucions diferides i les indirectes, les indemnitzacions, i els premis i les recompenses de naturalesa econòmica.

d) Informar preceptivament de qualsevol proposta relativa al règim retributiu de personal funcionari i laboral al servei de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com dels alts càrrecs, personal eventual, personal directiu de les entitats del sector públic i altre personal amb retribucions no subjectes a conveni.

e) Qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors, així com les que li atribueixi o delegui el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.

Components

Les persones membres de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal són:

a) La persona titular de la Secretaria d'Economia i Hisenda, que n'exerceix la presidència.

b) La persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que n'exerceix la vicepresidència.

c) Una persona en representació del Departament de la Presidència amb rang mínim de director general.

d) La persona titular de la Direcció General de Pressupostos.

e) La persona titular de la Direcció General de Funció Pública.

f) Dues persones funcionàries amb rang de subdirector/a general o assimilat/ada, designades per la persona titular del Departament d'Economia i Hisenda, una d'elles a proposta de l'interventor/a general.

g) Tres persones funcionàries amb rang de subdirector/a general o assimilat/ada, designades per la persona titular del Departament de Polítiques Ditgitals i Administració Pública una de les quals, designada pel president/a de la Comissió, exerceix les funcions de la secretaria.


data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya