Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Administració de Seguretat

Responsable

Sra.   Sonia Andolz i Rodríguez

Càrrec

directora general d'Administració de Seguretat

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 17
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Planificar i impulsar les polítiques públiques en matèria de seguretat interior i d'espectacles públics i activitats recreatives.

b) Establir i mantenir les relacions necessàries en matèria de seguretat amb els òrgans corresponents d'altres administracions, institucions, organitzacions públiques i privades i dels agents socials.

c) Proposar el desenvolupament dels sistemes d'informació i telecomunicacions en l'àmbit de la seguretat interior.

d) Definir les polítiques de coordinació i integració dels serveis de seguretat privada en el sistema de seguretat pública.

e) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de seguretat privada, així com exigir l'adopció de mesures de prevenció o de seguretat en aquest àmbit.

f) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de violència esportiva i lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, així com adoptar les mesures de prevenció i seguretat en aquest àmbit.

g) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya i sobre la instal·lació de dispositius de videovigilància a les dependències policials de la Generalitat.

h) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de seguretat ciutadana, incloses les competències sancionadores, d'acord amb la legislació d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

i) Exercir les funcions que corresponen a l'autoritat governativa en l'exercici dels drets de reunió i manifestació, com també les funcions atribuïdes a l'autoritat governativa en matèria de violència esportiva i lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.

j) Concedir les autoritzacions, efectuar la gestió administrativa i control i elaboració dels plans d'inspecció en matèria d'espectacles i activitats recreatives i exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en aquesta matèria, i resoldre, quan escaigui, els expedients sancionadors i dels recursos o la tramitació a l'òrgan competent per tal que siguin resolts, d'acord amb la normativa vigent.

k) Totes aquelles altres funcions que li delegui la persona titular del Departament o que li atribueixi la normativa vigent.

98.2 En especial, les funcions previstes a les lletres de l'apartat anterior e), f), g), h) i i), així com l) pel que fa als plans d'inspecció, s'han d'exercir en coordinació amb la Direcció General de la Policia.

A més, mitjançant la Resolució INT/1563/2023, de 8/5, la persona titular de la Secretaria General delega determinades facultats en matèria de gestió de personal, de formació, de gestió econòmica i de contractació administrativa, la qual entra en vigor l'11/5, segons el DOGC 8912, de 10/05/2023.

Article 9

Delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General en la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat

Es delega en la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat l'exercici de les facultats següents:

1. En matèria de compatibilitats:

L'emissió de l'informe previ a l'atorgament de l'autorització de compatibilitat en relació amb el personal d'administració i tècnic funcionari i laboral adscrit.

2. En matèria de vacances, permisos, llicències, reduccions de jornada, indemnitzacions per raó de servei i teletreball del personal d'administració i tècnic, funcionari i laboral adscrit:

a) La resolució dels expedients relatius a vacances, llicències, permisos i reduccions, tinguin o no incidència en la nòmina.

b) La designació i l'autorització del pagament de les comissions de servei amb dret a indemnització dins i fora del territori espanyol.

c) Les competències que el Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms, atribueix a la persona titular de la Secretaria General en matèria d'autorització, extinció i suspensió de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. 

Aquesta delegació no inclou la competència que preveu l'article 3.3 del Decret 77/2020, de 4 d'agost.

3. En matèria de gestió econòmica:

L'emissió de l'informe proposta de resolució en els expedients d'ajornament i fraccionament de deutes de dret públic en període voluntari pel que fa als procediments relatius a seguretat privada, protecció de la seguretat ciutadana, espectacles públics i activitats recreatives i prevenció de la violència en espectacles esportius, que siguin de la seva competència.

Article 11

Actes dictats per delegació

11.1 D'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els actes dictats per delegació han d'incloure, abans de la signatura, les paraules “per delegació” i han d'indicar la data de la resolució de l'òrgan que ha efectuat la delegació i la de la publicació en el diari oficial.

11.2 Els actes administratius que s'adopten per delegació es consideren dictats per l'òrgan delegant.
data actualització (11/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya