Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Administració de Seguretat

Responsable

Sr.   Jordi Jardí i Pinyol

Càrrec

director general d'Administració de Seguretat

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 17
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Planificar i impulsar les polítiques públiques en matèria de seguretat interior i d'espectacles públics i activitats recreatives.

b) Establir i mantenir les relacions necessàries en matèria de seguretat amb els òrgans corresponents d'altres administracions, institucions, organitzacions públiques i privades i dels agents socials.

c) Proposar el desenvolupament dels sistemes d'informació i telecomunicacions en l'àmbit de la seguretat interior i de les policies locals.

d) Coordinar la tècnica operativa de les policies locals de Catalunya.

e) Implementar i avaluar el model d'actuació per a l'atenció a les dones que pateixen violències masclistes, i promoure la planificació estratègica, actuacions i estudis de sensibilització, informació i divulgació en matèria d'igualtat en els àmbits de competència del Departament.

f) Definir les polítiques de coordinació i integració dels serveis de seguretat privada en el sistema de seguretat pública.

g) Donar suport al Consell de Seguretat de Catalunya i altres òrgans del sistema de seguretat pública de Catalunya.

h) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de seguretat privada, així com exigir l'adopció de mesures de prevenció o de seguretat en aquest àmbit.

i) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de violència esportiva i lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, així com adoptar les mesures de prevenció i seguretat en aquest àmbit.

j) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya i sobre la instal·lació de dispositius de videovigilància a les dependències policials de la Generalitat.

k) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de seguretat ciutadana, incloses les competències sancionadores, d'acord amb la legislació d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

l) Exercir les funcions que corresponen a l'autoritat governativa en l'exercici dels drets de reunió i manifestació, així com també les funcions atribuïdes a l'autoritat governativa en matèria de violència esportiva i lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.

m) Efectuar el/s requeriment/s que la normativa en matèria de policies locals estableix.

n) Concedir les autoritzacions, efectuar la gestió administrativa i control i l'elaboració dels plans d'inspecció en matèria d'espectacles i activitats recreatives i exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en aquesta matèria, així com resoldre, quan escaigui, els expedients sancionadors i dels recursos o la tramitació a l'òrgan competent per tal que siguin resolts, d'acord amb la normativa vigent.

o) Totes aquelles altres funcions que li delegui la persona titular del Departament o que li atribueixi la normativa vigent.

En especial, les funcions previstes a les lletres h), i), j) k) i l), així com n) pel que fa als plans d'inspecció, de l'apartat anterior, s'exerciran en coordinació amb la Direcció General de la Policia.

L'autorització dels centres de formació del personal de la seguretat privada i l'avaluació de la seva activitat correspon a la direcció general competent en matèria de seguretat privada (abans a l'ISPC).data actualització (20/10/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya