Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Contractació Pública

Responsable

Sra.   Neus Colet Arean

Càrrec

Directora general de Contractació Pública

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Establir criteris, dirigir i supervisar les polítiques de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, mitjançant, si escau, l'establiment de directrius, instruccions, circulars i recomanacions.
b) Vetllar per l'aplicació dels principis de transparència, integritat, publicitat, no discriminació i concurrència en la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
c) Promoure la compra pública estratègica i el desenvolupament de polítiques de contractació pública per a la consecució d'objectius d'interès general tals com la innovació, la sostenibilitat, la responsabilitat social, la integració i la inserció social i el foment de la contractació pública amb les pimes i les entitats del tercer sector social en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
d) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de contractació pública i, en particular, per l'exercici correcte de les prerrogatives de l'Administració en aquest àmbit.
e) Proposar i impulsar les disposicions generals i els acords de caràcter general en matèria de contractació pública i, en especial, els que tinguin per objectiu la millora continuada, així com fer-ne el seguiment de la posada en marxa i execució, i avaluar-ne l'aplicació.
f) Assessorar sobre els continguts dels projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació pública.
g) Analitzar, supervisar i controlar els procediments, processos i sistemes de gestió i organització de la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i la resta de funcions que la legislació vigent atribueixi als òrgans amb competències en l'àmbit de la supervisió interna de la contractació pública, sense perjudici de les funcions que puguin correspondre a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
h) Dirigir i coordinar informes de supervisió i avaluació de la gestió contractual dels poders adjudicadors de la Generalitat de Catalunya i, si escau, elevar-los al Govern a través de la persona titular del Departament.
i) Dirigir i coordinar projectes vinculats a la gestió electrònica de la contractació pública.
j) Dissenyar actuacions i implementar mesures de formació i especialització en matèria de contractació pública en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en col·laboració amb altres unitats i organismes.
k) Promoure les bones pràctiques en la contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic i supervisar-ne el compliment.
l) Dissenyar i impulsar l'aprovació de l'estratègia catalana de contractació pública, així com impulsar plans i programes en matèria de contractació pública i vetllar pel seu compliment.
m) Coordinar les funcions i les competències assignades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat.
n) Dirigir les actuacions relacionades amb les tècniques per racionalitzar la compra pública, previstes en la normativa de contractes del sector públic.
o) Dissenyar estratègies i implementar mesures en matèria de compra centralitzada, d'acord amb criteris d'eficiència i racionalització de la despesa pública.
p) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
 data actualització (08/11/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya