Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Contractació Pública

Responsable

Sra.   Mercè Corretja i Torrens

Càrrec

directora general de Contractació Pública

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Vetllar per l'aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic, i proposar totes les mesures tendents a la seva millora i efectivitat.
b) Proposar i impulsar les disposicions generals i els acords necessaris per a la millora continuada de la contractació pública, així com fer el seguiment de la posada en marxa i execució d'aquells, i avaluar-ne l'aplicació.
c) Assessorar sobre els continguts dels projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació publica.
d) Dirigir les actuacions relacionades amb la consecució dels objectius establerts per la normativa vigent sobre contractació pública.
e) Proposar els canvis a introduir en l'àmbit de la contractació pública per a la millora dels aspectes administratius, tècnics i econòmics que es considerin adients, especialment per a la seva simplificació, eficiència i facilitació de l'accés a la contractació.
f) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de contractació pública i garantir la introducció de millores en els procediments, processos i sistemes de gestió i organització de la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
g) Establir directrius i unificar criteris d'actuació en matèria de contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
h) Analitzar, supervisar i controlar els procediments, processos i sistemes de gestió i organització de la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici de les funcions que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
i) Dirigir i coordinar els mitjans electrònics en la contractació pública.
j) Promoure que la contractació pública contribueixi al desenvolupament de polítiques d'interès general, entre aquestes, el foment de la inserció social i la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, i l'accés a la contractació pública de les pimes.
k) Elaborar i elevar al Govern, a través de la persona titular del Departament, informes sobre la gestió contractual de la Generalitat.
j) Dissenyar estratègies i implementar mesures en matèria de compra centralitzada, d'acord amb els criteris d'eficiència i racionalització de la despesa pública.
k) Coordinar les funcions i les competències assignades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (28/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya