Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària

Responsable

Sra.   Neus Rams i Pla

Càrrec

Directora general

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries passa a denominar-se Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària. A aquesta Direcció General li corresponen les funcions següents:
a) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional, que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut.
b) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests desenvolupin.
c) Autoritzar i registrar els centres i serveis sanitaris i fer-ne el seguiment.
d) Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació de centres i serveis sanitaris.
e) Ordenar l'atenció farmacèutica.
f) Dur a terme el control i l'avaluació en matèria farmacèutica, i fomentar i millorar la seguretat i la qualitat dels medicaments, dels productes sanitaris i dels cosmètics.
g) Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients.
h) Avaluar les activitats de les entitats asseguradores de serveis sanitaris.
i) Exercir, com a autoritat sanitària, les funcions d'ordenació de les activitats d'auditoria, de control, avaluació i inspecció dels recursos sanitaris, públics i privats, i d'investigació del frau, mitjançant la planificació, coordinació i supervisió de les actuacions dels òrgans que fan efectiva la funció inspectora en aquest àmbit de competències.
j) Determinar criteris generals de regulació i ordenació dels serveis sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari públic i privat.
k) Donar suport i assistència al Comitè de Bioètica de Catalunya.
l) Dirigir la gestió del procés sanitari i d'avaluació mèdica de les incapacitats laborals, ja siguin temporals o permanents, duent a terme el control, la inspecció i el seguiment dels processos de la ciutadania per continuar exercint les activitats de la seva vida laboral o per dur a terme altres activitats.
m) Dirigir i coordinar les avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat, d'acord amb la normativa aplicable, i dels treballadors amb possible incapacitat per exercir adequadament les funcions pròpies del seu lloc de treball.
n) Avaluar l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional en els procediments de responsabilitat patrimonial.
o) Qualsevol altra que, dins l'àmbit de l'avaluació mèdica, li encarregui el departament competent en matèria de salut.
p) Altres funcions que li siguin encomanades pel conseller o consellera.
En l'execució de les funcions previstes de les lletres l) a n) inclusivament d'aquest apartat, la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària pot establir convenis amb entitats públiques o privades. L'execució de les funcions en matèria de salut laboral s'entén sens perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguin al departament competent en matèria de treball, seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals."data actualització (26/04/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya