Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Acció Climàtica

Responsable

Sra.   Anna Barnadas i López

Càrrec

secretària de la Secretaria d'Acció Climàtica

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

L'oficina de registre està tancada temporalment.

Funcions

Regular, vigilar, prevenir i controlar l'ambient atmosfèric i les seves diverses classes de contaminació; formular i gestionar els plans i programes de millora de la qualitat de l'aire i reducció de la contaminació
acústica i lumínica.

Dirigir el funcionament global i el sistema d'intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental.

Impulsar a Catalunya l'establiment d'estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic, sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea i vetllar per a la integració de la mitigació i
l'adaptació al canvi climàtic en les polítiques sectorials, i per l'impuls de projectes i actuacions concertades amb d'altres governs en matèria de polítiques climàtiques.

Dirigir el sistema d'habilitació de les entitats col·laboradores de l'Administració ambiental i emetre les resolucions d'habilitació, suspensions i retirades de les entitats col·laboradores i les dels seus tècnics.

Dirigir funcionalment les oficines de gestió ambiental unificada i les oficines de medi ambient, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

Aprovar la resolució de declaració d'episodis ambientals de contaminació i la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica en els supòsits que preveu la normativa.

Aprovar les zones d'especial protecció de qualitat acústica, els mapes estratègics de soroll i la declaració d'espais de qualitat del cel nocturn.

Emetre les resolucions de les autoritzacions d'emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i les seves revisions.

Aprovar la incorporació de nous punts de mesurament de qualitat de l'aire a la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, i de nous focus emissors dels establiments industrials a la xarxa d'emissions atmosfèriques de Catalunya.

Aprovar les instruccions tècniques i criteris en les matèries competència de la Direcció General.

Dirigir l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes d'activitats definits a la normativa d'intervenció ambiental amb incidència ambiental, que requereixen autorització ambiental o altres autoritzacions substantives d'altres òrgans de l'administració de la Generalitat o de les administracions locals.

Aprovar els plans i programes d'inspecció i les actuacions de control de les activitats amb incidència ambiental en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

Dirigir la realització d'estudis i formular propostes de plans territorials sectorials en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

Presidir la Ponència Ambiental.

Dirigir l'aplicació del règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle de la Unió Europea.

Dirigir el sistema europeu d'auditoria i gestió ambiental (EMAS), el sistema d'etiqueta ecològica europea i el sistema del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Dirigir programes d'ecodisseny, compra verda i d'eficiència i millora ambiental en l'ús dels recursos i l'energia en les activitats, productes, serveis i sistemes de transport.

Dirigir l'aplicació de la legislació en matèria de responsabilitat ambiental i resoldre els expedients en aquesta matèria.

Proposar mesures fiscals en l'àmbit de les matèries de competència de la Direcció General.

Exercir la potestat sancionadora per a les infraccions en els termes que preveu la legislació vigent.

Dirigir l'avaluació i l'emissió d'informes relatius als programes de restauració de les activitats extractives i dels permisos d'investigació dels recursos miners i d'hidrocarburs i establir-ne la fiança com a garantia de
restauració.

Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les  unitats orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.

El desenvolupament de la política energètica i l'impuls de l'ús d'energies renovables.

El desenvolupament de la planificació i l'estratègia energètica, seguint objectius de neutralitat climàtica.

Garantir la plena participació de les dones en els processos de planificació i execució de les polítiques d'acció climàtica i canvi climàtic, i incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions en aquest àmbit.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (02/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya