Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana

Responsable

Sr.   Carles Sala i Roca

Càrrec

Secretari d'Habitatge i Millora Urbana

Adreça
Carrer d'Aragó, 244-248
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 214 70 00
Fax
93 214 72 13

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 01

Funcions

a) Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els plans relatius a l'habitatge d'iniciativa pública o privada.

b) Planificar, dirigir, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els plans relatius a l'ordenació de l'edificació, el control de la qualitat de processos i dels productes de l'edificació, les polítiques de foment de la sostenibilitat i el control de l'habitabilitat d'edificis i d'habitatges.

c) Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els plans relatius a la rehabilitació d'habitatges i la remodelació d'edificis d'habitatges i de conjunts d'habitatges, i a la mobilització del parc vacant existent.

d) Dirigir i coordinar les polítiques de rehabilitació integral de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial.

e) Definir els criteris per a la gestió del patrimoni d'habitatge públic.

f) Vetllar pel correcte compliment de les normes que regulen el sistema d'accés als habitatges amb protecció pública i promoure les modificacions i millores que siguin pertinents.

g) Dirigir i coordinar les polítiques socials d'habitatge.

h) Dirigir i coordinar la planificació territorial sectorial d'habitatge.

i) Elaborar els documents i emetre els informes que li siguin requerits sobre tots els àmbits relacionats amb l'habitatge, i coordinar tota l'activitat d'atenció a requeriments públics i privats sobre habitatge.

j) Promoure i fomentar la intervenció d'altres administracions públiques i dels agents socioeconòmics en els plans i programes inclosos al seu àmbit d'actuació.

k) Dur a terme la direcció estratègica i coordinar les actuacions que exerceix l'Institut Català del Sòl relatives al sòl destinat a habitatges amb algun tipus de protecció pública i a la promoció d'habitatges, i supervisar i controlar l'execució dels plans i dels programes que desenvolupi en aquests àmbits.

l) Dirigir i coordinar les polítiques destinades a la gestió i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

m) Establir les estratègies i els criteris per al desenvolupament i l'aplicació de les polítiques d'igualtat en matèria d'habitatge i millora urbana, d'acord amb les directrius establertes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (26/01/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya