Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori

Responsable

Sr.   Agustí Serra Monté

Càrrec

secretari d'Hàbitat Urbà i Territori

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions


a) Dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d'ordenació territorial, d'urbanisme, d'habitatge, de muntanya, del litoral i de paisatge.
b) Impulsar la gestió del domini públic maritimoterrestre i de la regulació del seu règim economicofinancer en l'àmbit de les competències de la Generalitat.
c) Impulsar i dirigir la redacció, revisió o modificació dels plans territorials, els plans directors urbanístics i altres instruments de planificació urbanística supramunicipal.
d) Coordinar la participació en els organismes que exerceixen funcions en el seu àmbit competencial.
e) Dirigir els sistemes d'informació, registre i arxiu en matèria de planejament urbanístic de Catalunya.
f) Impulsar i dirigir un programa d'actuacions d'interès estratègic i econòmic de caràcter supramunicipal i coordinar el desenvolupament de les actuacions estratègiques que se'n derivin.
g) Impulsar i dirigir l'elaboració d'una agenda urbana catalana i de les polítiques de millora de l'hàbitat urbà.
h) Participar i fer el seguiment dels treballs del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i vetllar per l'adequat desenvolupament de l'activitat urbanística i l'encaix del posterior Pla d'ordenació urbanística metropolitana.
i) Promoure accions d'impuls de la qualitat i de foment de l'arquitectura per reforçar els seus valors col·lectius i individuals.
j) Planificar, dirigir, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els plans relatius a l'ordenació de l'edificació, el control de la qualitat de processos i dels productes de l'edificació, les polítiques de foment de la sostenibilitat i el control de l'habitabilitat d'edificis i d'habitatges.
k) Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els plans relatius a la rehabilitació d'habitatges i la remodelació d'edificis d'habitatges i de conjunts d'habitatges, i a la mobilització del parc vacant existent.
l) Dirigir i coordinar les polítiques de rehabilitació integral de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial.
m) Promoure i fomentar la intervenció d'altres administracions públiques i dels agents socioeconòmics en els plans i programes d'habitatge inclosos al seu àmbit d'actuació.
n) Dirigir i coordinar les polítiques destinades a la gestió i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
o) Dirigir la protecció de la legalitat en l'àmbit de les seves competències.
p) Supervisar les propostes de resolució dels recursos, requeriments i reclamacions que s'interposin en matèries que siguin de la seva competència i, si s'escau, resoldre els que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen.
q) Substituir el titular del Departament en les seves funcions de president dels òrgans urbanístics col·legiats corresponents.
r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (14/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya