Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres

Responsable

Sra.   Mª Gemma Pifarré i Matas

Càrrec

cap de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Proposar, elaborar i desenvolupar polítiques i criteris normatius per a la promoció i l'execució de les condicions d'accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació, i per a l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat.
b) Difondre solucions i avenços en l'accessibilitat i en l'eliminació de barreres existents de qualsevol àmbit, informar-ne i assessorar sobre aquestes matèries.
c) Adoptar i establir les accions i estratègies necessàries per garantir que la normativa d'accessibilitat s'apliqui de manera coordinada a tot el territori, així com impulsar les mesures per a la seva gestió, manteniment, formació i difusió.
d) Col·laborar amb les administracions públiques, els òrgans competents i altres entitats implicades en programes i activitats que tinguin com a objectiu la promoció de l'accessibilitat, l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones, així com emetre els informes necessaris que permetin millorar la presa de decisions en aquesta matèria.
e) Fer el seguiment, les accions de suport i de control adequades, i mediació, si escau, per al compliment de les normes d'accessibilitat, supressió de barreres, igualtat d'oportunitats i no-discriminació, per part de les diferents administracions públiques i de les seves entitats instrumentals.
f) Exercir les funcions inspectora i de control en matèria d'accessibilitat en els termes que preveu la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el cas d'atribució d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
g) Assistir al Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, i desenvolupar les tasques pròpies de la secretaria tècnica del Consell.
h) Coordinar i fer el seguiment de les activitats del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius del Departament i de la xarxa pública d'aquests tipus de centres, per dur a terme, d'acord amb els criteris i objectius de l'Àrea, les activitats de foment, assessorament, gestió, innovació i servei, si escau, dels productes de suport, de l'accessibilitat a l'entorn i de la comunicació per a la millora de l'autonomia personal, així com altres activitats que li siguin encomanades per raó de la matèria.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (13/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya