Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Tècnica de Responsables de Formació


Adreça
Carrer de Girona, 20
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 567 23 23
Fax
93 567 23 60

Funcions

Les funcions de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de les universitats públiques de Catalunya, són les següents:

a) Establir els criteris de qualitat per al disseny, el desenvolupament, la gestió i l'avaluació de la formació, i vetllar perquè s'apliquin de manera homogènia en tots els departaments.

b) Vetllar per la coherència i el desenvolupament correcte dels plans de formació.

c) Assessorar les persones responsables de formació en el desenvolupament de les seves funcions.

d) Avaluar el sistema de formació i proposar-ne millores.

e) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les seves finalitats.

Components

La Comissió Tècnica de Responsables de Formació es compon de les persones membres següents:

a) El/la director/a de l'EAPC, que n'exerceix la presidència.

b) La persona responsable de formació de cada departament designada pel/per la secretari/ària general.

c) La persona responsable de formació de cadascuna de les universitats públiques de Catalunya designada per l'òrgan competent que correspongui.

d) La persona responsable de formació de l'Institut Català de la Salut.

e) El/la subdirector/a general de l'EAPC, el/la cap del Servei de Formació Contínua, el/la cap del Servei de Formació Descentralitzada i no Presencial i la persona responsable d'Innovació i Qualitat en la Formació de l'EAPC, una de les quals serà designada, per la presidència, secretari/ària de la Comissió.

En la designació de les seves persones membres s'atendran els criteris de representació equilibrada de dones i homes.

En funció dels temes que s'hi tractin, a les reunions de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació poden ser convocades, perquè hi assisteixin amb veu però sense vot, les persones responsables de formació dels organismes autònoms, de les entitats de dret públic i de les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques catalanes.


data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya