Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

Responsable

Sra.   Sra. M. Àngels Gensana Riera

Càrrec

secretària de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

Adreça
Plaça de Pere Coromines, 1
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 495 16 00

Funcions

 
  • Constituir-se com el model de referència comú per a les intervencions respecte de les diferents formes d'exercir la violència masclista i els àmbits en què aquesta es pot produir, d'acord amb el que estableix la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
  • Conèixer i coordinar les actuacions dels diferents departaments de la Generalitat amb els organismes relacionats amb la violència masclista, sens perjudici de les competències específiques que tenen atribuïdes en aquesta matèria, i d'aquests organismes amb les institucions que tinguin objectius relacionats específicament amb la violència masclista.
  • Fomentar instruments de participació, col·laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques, les organitzacions socials, els agents econòmics i socials, els grups de dones i les persones professionals dels diferents àmbits com a elements necessaris per a millorar la prevenció, l'atenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista, en especial a nivell territorial.
  • Vetllar pel compliment de les actuacions acordades en matèria d'abordatge de la violència masclista.
  • Avaluar les accions que s'estan duent a terme a Catalunya front a la violència masclista.
  • Formular propostes i recomanacions d'actuació als poders públics catalans per avançar en la prevenció de la violència masclista i en la identificació de les necessitats derivades dels diferents col·lectius.
  • Informar sobre pràctiques i projectes nous a posar en marxa, referents a l'abordatge de la violència masclista.
  • Deliberar sobre totes les qüestions relacionades amb la violència masclista que li siguin sotmeses a iniciativa de l'òrgan convocant.
 

Components

a) Una presidència exercida per la persona titular del departament competent en matèria de polítiques de dones, a la que correspon convocar les sessions, fixar l'ordre del dia i ordenar les deliberacions i els debats. La presidència pot delegar les seves funcions en la vicepresidència.
b) Una vicepresidència exercida per la presidenta o el president de l'Institut Català de les Dones, a la que correspon col·laborar i assistir a la presidència i substituir-la en casos d'absència.
c) L'adjunt/a al/a la president/a de l'Institut Català de les Dones o persona en qui delegui, actua com a vocal i li correspon donar suport a la vicepresidència en tot el que calgui.
d) Les vocalies, exercides per les persones membres següents:
d.1 Una persona designada per cadascun dels departaments de la Generalitat amb rang de director/a general, en representació, i a proposta de la persona titular de cadascun dels departaments.
d.2 Una persona designada per les unitats orgàniques competents en matèria d'infància i adolescència, polítiques familiars, immigració, afers religiosos, joventut, esport, amb rang de director/a general.
d.3 Una persona representant dels programes específics de cada departament en matèria d'abordatge de la violència masclista.
d.3 bis Una persona en representació de l'Observatori de la Igualtat de Gènere.
d.4 Poden formar part, a discrecionalitat de les entitats i òrgans, una persona designada per entitats i òrgans.


data actualització (14/05/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya