Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Responsable

Sr.   Marc Viñas i Artola

Càrrec

secretari del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar i proposar informes, estudis i dictàmens respecte les polítiques, actuacions, programes i projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'associacionisme i el Voluntariat.
b) Proposar projectes d'especial interès per al teixit associatiu i de voluntariat.
c) Elaborar els plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures en relació amb les matèries associatives i de voluntariat, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.
d) Desenvolupar processos de participació oberts a tota la societat civil quan el seu objecte tingui relació amb l'associacionisme i el voluntariat i participar en els processos de participació promoguts per altres òrgans de la Generalitat de Catalunya, de manera coordinada amb el departament que impulsa la participació.
e) Prestar suport a les entitats per tal que millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les administracions.

Components

El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya funciona en Ple.

El Ple està integrat per les següents persones membres:

a) La presidència: és exercida per la persona titular del departament competent en matèria de suport a les entitats i al voluntariat.
b) La vicepresidència primera: l'exerceix la persona titular de l'òrgan actiu competent en matèria d'associacionisme i voluntariat amb rang mínim de director general, i exerceix la presidència del Consell en absència de la persona titular de la presidència.
c) La vicepresidència segona: la designen les nou vocalies del Consell en representació de les entitats que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat, i cessa quan es produeix la renovació de les vocalies. Les entitats han de comunicar a la secretaria del Consell la designació de la vicepresidència segona.
d) Les vocalies: estan ocupades per:
  • La persona titular de l'òrgan actiu que tingui adscrit el Registre d'Associacions, amb rang mínim de director general.
  • Nou entitats designades per la presidència del Consell a proposta del sector associatiu i de voluntariat, que estructurin i vertebrin el sector associatiu i de voluntariat de Catalunya en l'àmbit sectorial i en representació dels àmbits següents: tres representants de l'àmbit social, dos del cultural, dos del comunitari, un de l'ambiental i un de l'internacional. Aquestes entitats han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.
  • Fins a un màxim de sis entitats designades per la presidència del Consell que destaquin pel seu treball significatiu i la seva incidència i experiència en la vertebració territorial del sector. Aquestes entitats han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.
  • Dues organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya. Aquestes organitzacions han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.
  • Una persona en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Aquesta entitat ha de designar la persona que l'ha de representar en el Consell.
  • Dues organitzacions empresarials en l'àmbit de serveis socials designades per la presidència: una en representació de les entitats d'iniciativa social i una altra en representació de les entitats d'iniciativa mercantil que desenvolupin accions de voluntariat des de l'empresa. Aquestes organitzacions han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.
  • Dues entitats associatives dels ens locals més representatives. Aquestes entitats han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.
e) La secretaria: amb veu i sense vot, l'exerceix una persona designada per la presidència del Consell d'entre el personal al servei del departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat.


data actualització (15/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya