Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Responsable

Sra.   M. Mercè Vidal i Puig

Càrrec

secretària de la Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Adreça
Carrer de Tarragona, 141-147
Població
08014  Barcelona
Telèfon
93 567 52 07

Funcions

Les funcions del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials s'entenen sense perjudici de les competències que, en matèria d'ètica i deontologia dels professionals, corresponen als seus respectius col·legis professionals.

No és funció del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials peritar o opinar sobre les denúncies o reclamacions que afecten els aspectes tècnics o de procediment de la intervenció dels i de les professionals, ni en cap cas podrà emetre judicis sobre les possibles responsabilitats dels vocals implicats en els assumptes dels que es coneguin.

Per a l'exercici de les seves funcions, el Comitè d'Ètica de Serveis Socials podrà sol·licitar de les autoritats i els òrgans competents en matèria de serveis socials informació sobre les queixes i denúncies que es rebin en allò que afecti l'atenció a les persones en l'àmbit dels serveis socials.

Finalitat

El Comitè d'Ètica dels Serveis Socials té la finalitat de prestar a totes les persones implicades en serveis d'intervenció social un assessorament en la presa de decisions davant de possibles problemes ètics, generar coneixement, elaborar protocols d'intervenció, així com generar actituds i bones pràctiques i promoure el debat i la inclusió de l'ètica com un aspecte molt important de la pràctica professional.

Components

El Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya s'estructura en els òrgans següents :

1.- Òrgans unipersonals :

a) Presidència
b) Vicepresidència primera i segona
c) Secretaria

2.- Òrgans col·legiats:

a) Ple
b) Comissió Permanent
c) Comissions de treball

El Comitè d'Ètica dels Serveis Socials, a iniciativa de la seva presidència o de les persones vocals del Ple, pot constituir comissions de treball per tal d'optimitzar l'assessorament en àrees específiques i sectorials, i analitzar o fer el seguiment sobre qüestions de la seva competència.

Les comissions de treball han de ser coordinades i presidides per un vocal del Comitè i poden estar integrades per persones expertes que no formin part del Comitè quan les matèries que tracti així ho aconsellin, a proposta del president o presidenta.

L'acord de creació de les comissions de treball determinarà les funcions que s'encomanen a aquestes comissions així com la seva vigència, que podrà ser de caràcter temporal o permanent. També en determinarà la composició, la forma de designació de les persones membres i la persona que ha de fer les funcions de secretaria del grup de treball.

Els treballs que dimanin de les comissions de treball s'han de sotmetre a la consideració del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials, reunit en Ple, per a la seva discussió i aprovació, si s'escau.


data actualització (15/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya