Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de la Inspecció de Treball

Responsable

Sra.   M. Luz Bataller Cifuentes

Càrrec

directora general de la Inspecció de Treball

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57 / 93 557 34 01
Fax
93 557 34 09
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a la Direcció General de la Inspecció de Treball les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i organitzar la Direcció General.

b) Dirigir les actuacions inspectores, fer-ne la supervisió tècnica i avaluar-les.

c) Dirigir, planificar i supervisar els recursos humans i materials de la Direcció General, sens perjudici de les competències que corresponen al secretari o la secretària general del Departament.

d) Impulsar i aprovar els plans i els programes de formació i de perfeccionament del personal de la Direcció General, sens perjudici de les competències que corresponen al secretari o la secretària general del Departament.

e) Proposar i promoure la política de comunicació i de relacions institucionals de la Direcció General, en col·laboració amb l'Oficina de Comunicació del Departament.

f) Establir la interlocució amb les organitzacions sindicals i empresarials en els àmbits de la seva competència.

g) Planificar els objectius estratègics i els plans i els programes d'actuacions i fer-ne el seguiment; vetllar per la qualitat dels serveis prestats mitjançant l'avaluació i l'auditoria interna.

h) Garantir la unitat i la integració de la informació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

i) Dirigir, fer la supervisió tècnica i avaluar les actuacions de comprovació i de control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat.

j) Conèixer i proposar els procediments d'habilitació del personal tècnic de seguretat i salut laboral adscrit a la Direcció General.

k) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.

l) Dirigir, coordinar o encomanar a un inspector/a el desenvolupament d'actuacions inspectores sobre empreses, sectors o situacions que excedeixin l'àmbit territorial d'una inspecció territorial de treball, en l'àmbit de Catalunya, o sobre actuacions concretes en què així es determini.

m) Atribuir temporalment al seu personal el desenvolupament d'actuacions inspectores fora de la demarcació territorial de la seva destinació per a actuacions en empreses que tinguin centres de treball en més d'un àmbit territorial de les inspeccions territorials, o sobre actuacions concretes en què així es determini.

n) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (16/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya