Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de la Inspecció de Treball

Responsable

Sra.   M. Luz Bataller i Cifuentes

Càrrec

directora general de la Inspecció de Treball

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a la Direcció General de la Inspecció de Treball les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i organitzar la Direcció General.
b) Dirigir les actuacions inspectores, fer-ne la supervisió tècnica i avaluar-les.
c) Dirigir, planificar i supervisar els recursos humans i materials de la Direcció General, sens perjudici de les competències que corresponen al secretari o secretària general del Departament.
d) Impulsar i aprovar els plans i els programes de formació i de perfeccionament del personal de la Direcció, sens perjudici de les competències que corresponen al secretari o secretària general del Departament.
e) Proposar i promoure la política de comunicació i de relacions institucionals de la Direcció General, en col·laboració amb l'Oficina de Comunicació del Departament.
f) Establir la interlocució amb les organitzacions sindicals i empresarials en els àmbits de la seva competència.
g) Planificar els objectius estratègics i els plans i programes d'actuacions i fer-ne el seguiment, i vetllar per la qualitat dels serveis prestats mitjançant l'avaluació i auditoria interna.
h) Garantir la unitat i la integració de la informació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
i) Dirigir, fer la supervisió tècnica i avaluar les actuacions de comprovació i de control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat.
j) Conèixer i proposar els procediments d'habilitació del personal tècnic de seguretat i salut laboral adscrit a la Direcció General.
k) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (09/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya