Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell del Treball Autònom de Catalunya


Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions


El Consell del Treball Autònom de Catalunya té les funcions següents:

a) Emetre el seu parer amb caràcter facultatiu sobre els avantprojectes de lleis o projectes de decrets que incideixin sobre el treball autònom.

b) Elaborar propostes i/o informes, incorporant la perspectiva de gènere i de les dones, en relació amb les línies d'actuació en matèria de treball autònom.

c) Participar en el Consell del Treball Autònom Estatal, que regula l'article 22 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, a través d'un representant designat pel Consell.

Components


El Consell del Treball Autònom de Catalunya té la composició següent:

a) Un president o presidenta, que serà el conseller o la consellera competent en matèria de treball autònom.

b) Una vicepresidència que substitueix el president o la presidenta en cas d'absència o vacant.

c) Fins a setze membres distribuïts de la manera següent:

- Quatre membres en representació de l'Administració de la Generalitat, entre els quals hi és inclòs el vicepresident o vicepresidenta i una persona independent experta en matèria de treball autònom.

- Quatre membres en representació de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de Catalunya i de les seves entitats o associacions professionals de persones treballadores autònomes vinculades o que en depenguin.

- Quatre membres en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya i de les seves entitats o associacions professionals de persones treballadores autònomes vinculades o que en depenguin.

- Un membre en representació de cadascuna de les associacions, les federacions, les confederacions o les unions d'associacions professionals representatives de treballadors i treballadores autònoms, registrades a Catalunya, de caràcter intersectorial, que no poden estar vinculades per qualsevol de les formes admeses en dret a les entitats presents en els apartats anteriors. S'entén per organitzacions intersectorials les que acreditin que els treballadors i treballadores autònoms que representen pertanyen, com a mínim, a tres sectors. El nombre de representants d'aquest grup no pot ser superior a quatre.


data actualització (26/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya