Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI)


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) és un òrgan col·legiat adscrit al Departament competent en matèria de recerca i innovació que depèn orgànicament del seu conseller o consellera, creat mitjançant el Decret 175/2009, de 10 de novembre, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Presideix la CIRI el conseller del departament competent en matèria de recerca i innovació i està integrada per representants de tots els departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya (amb un rang mínim de secretari general).
La CIRI té per objecte elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques del Govern de la Generalitat en matèria de recerca i innovació.
Són funcions de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació:
a) Aprovar la proposta del Pla de Recerca i Innovació pluriennal que s'haurà de sotmetre a l'aprovació del Govern
b) Vetllar per tal que el disseny i la implementació de les estratègies i polítiques de recerca i innovació del Govern es realitzi en base a processos que en garanteixin l'eficiència, l'eficàcia i l'impacte desitjat.
c) Garantir la coordinació i la transversalitat de les polítiques de recerca i innovació dels diferents departaments i àrees del Govern.
d) Promoure les sinergies de les polítiques de recerca i innovació amb les altres polítiques del Govern, amb especial atenció a les polítiques de dones.
e) Impulsar projectes estratègics interdepartamentals de recerca i innovació.
f) Informar el Govern amb periodicitat trimestral i, si s'escau, sotmetre a la seva aprovació:
  • Les polítiques i estratègies que es duen a terme en recerca i innovació
  • L'evolució i avaluació del Pla de Recerca i Innovació pluriennal .
  • Les propostes de creació d'organismes per a la implementació de polítiques de recerca i innovació, així com la creació d'agents de recerca, d'organitzacions o entitats intermediàries d'innovació i d'agents d'innovació amb participació directa o indirecta de la Generalitat de Catalunya .
  • L'evolució dels contractes-programa establerts entre el Govern i les agències o organismes responsables de la implementació de polítiques de recerca i innovació amb la finalitat d'assegurar-ne l'alineament amb els objectius i les polítiques del Govern i la coordinació entre els diferents departaments.
  • L'evolució dels projectes estratègics de recerca i innovació que han estat encarregats pel Govern.
g) Altres funcions que li pugui encarregar el Govern.
El primer òrgan del que es va dotar la Generalitat de Catalunya per a la coordinació de les polítiques de recerca i desenvolupament fou la CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica), creada l'any 1980 mitjançant el Decret 217/1980 sw 5 de novembre, amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans,d'agrupacions professionals i també dels mateixos partits polítics. Al llarg d'aquests anys ha estat adscrita a diferents departaments i ha rebut diversos noms, que s'enumeren seguidament de menor a major antiguitat: CIRIT com a Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica; CIRIT, com a Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, i finalment el nom actual.
L'Òrgan que li dóna suport tècnic i administratiu és l'Àrea de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques de la Direcció General de Recerca, el cap de la qual exerceix la secretaria del Ple d'aquesta Comissió. Aquest òrgan també ha anat canviant de nom i d'adscripció els darrers anys: Gabinet Tècnic de Recerca, Direcció/Oficina del CIRIT, i des de novembre de 2009 fins a gener del 2011, Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació (OCRI). En aquesta Legislatura s'ha suprimit l'esmentada Oficina, però no les seves funcions, que s'han agregat fonamentalment a les que ja tenia l'Àrea de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques.

Components

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació està presidida per la persona titular del departament competent en matèria de recerca i innovació i està integrada per representants de tots els departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya amb rang orgànic mínim de secretari o secretària general, designats per la persona titular del departament respectiu.


data actualització (14/05/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya