Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals

Responsable

Sra.   Lluïsa Jiménez i Gusi

Càrrec

Secretària

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150 (Treball)
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 551 77 17
Fax
93 483 11 70
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Les funcions que ha de desenvolupar el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals són:

a) Deliberar i fer propostes per aconseguir la plena visibilitat i normalitat del fet homosexual, bisexual i transsexual, i per evitar la discriminació i prevenir els fenòmens de l'homofòbia, de la lesbofòbia i de la transfòbia i, en especial, les manifestacions d'odi i de violència.

b) Informar els projectes de normativa de caràcter general i sobre els projectes de plans d'actuació de la Generalitat de Catalunya que tinguin incidència en la plena visibilitat i normalitat del fet gai, lesbià, bisexual i transsexual, i en evitar la seva discriminació.

c) Informar la memòria del Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual del Govern de la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament de Benestar Social i Família.

d) Formular propostes i recomanacions sobre l'adaptació dels serveis públics de Catalunya a la diversitat d'orientacions sexuals.

e) Formular propostes i recomanacions per fomentar la igualtat, la llibertat, el benestar i la inclusió social de totes les persones amb independència de la seva orientació sexual.

f) Promoure estudis i iniciatives sobre actuacions i projectes relacionats amb els objectius d'aquests col·lectius.

g) Proposar a la presidència del Consell que trameti les seves conclusions i propostes a altres consells de participació, òrgans i institucions de la Generalitat, a les entitats locals i als organismes i institucions de l'Estat i de la Unió Europea quan ho cregui convenient.

h) Escollir la vicepresidència segona del Consell Nacional i designar els representants per exposar-ne les conclusions en les deliberacions d'altres espais de participació de la Generalitat de Catalunya quan calgui i recollir-ne aportacions.

i) Estudiar i emetre propostes per tal de donar a conèixer a la societat la voluntat de participació activa d'aquests col·lectius.

j) Deliberar sobre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses a iniciativa de l'òrgan convocant.

k) Fer visible la diversitat del món lèsbic, recollir les seves preocupacions propostes i formular recomanacions per poder donar resposta a les dones que han d'afrontar situacions de discriminació per raó d'opció sexual.

l) Formular propostes i recomanacions d'actuació als poders públics catalans per garantir a les dones l'exercici efectiu del dret al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.

El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals és un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGBTI i un òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit, sens perjudici de les funcions i les competències d'altres òrgans o ens que la legislació estableixi.

Components

El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals està format per:

a) Una presidència, que correspon a la persona titular del Departament de Benestar Social i Família.

b) Una vicepresidència primera, que correspon a la persona titular de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família.

c) Una vicepresidència segona, escollida pel plenari del Consell entre les persones que en siguin membres per majoria simple.

d) Les vocalies, que les integren una persona designada per cadascuna de les associacions, sindicats i partits polítics que treballin aspectes d'aquests col·lectius, una persona designada per cadascun dels consells de participació de la Generalitat de Catalunya que tenen àmbit de treball transversal i la persona responsable de la Secretaria de Família en l'àmbit del col·lectiu gai, lesbià, transexual i bisexual.

e) Una secretaria, que l'exerceix la persona responsable de la Secretaria de Família en l'àmbit del col·lectiu gai, lesbià, transexual i bisexual.

La presidència correspon a la persona titular del Departament de Benestar Social i Família.

El Consell funciona en plenari i en les comissions de treball que es constitueixen per raó de la matèria i del territori. El plenari l'integren la presidència, les vicepresidències, les vocalies i la secretaria i exerceix les funcions citades més amunt.


data actualització (13/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya