Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina Antifrau de Catalunya

    Organigrama

Responsable

Sr.   Miguel Ángel Gimeno Jubero

Càrrec

director de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Adreça
Carrer de Ribes, 3
Població
08013  Barcelona
Telèfon
93 554 55 55
Horari de registre


de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 16 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari de Nadal
del 15 de desembre al 10 de gener: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'atencióde dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 16 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari de Nadal
del 15 de desembre al 10 de gener: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

 

NIF

Q-0801684-B

 

Funcions

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya. L'Oficina actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions.

La finalitat de l'Oficina Antifrau és prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Són també finalitats de l'OAC assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic, i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic.

L'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau de Catalunya és el sector públic de Catalunya, integrat per l'Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats públiques, inclosos en tots els casos llurs organismes, les entitats vinculades i les empreses públiques que en depenen. L'OAC, amb relació als ens locals i a les universitats públiques, actua respectant els principis d'autonomia local i universitària garantits per la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

En termes generals, a l'Oficina Antifrau de Catalunya li corresponen les següents funcions:
  • Investigar possibles casos d'us fraudulent de fons públics així com conductes contràries a la probitat en l'actuació de l'Administració. 
  • Prevenir i alertar de les conductes del personal de l'Administració i alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l'ús irregular de fons públics o qualsevol altre aprofitament il·lícit, comportin conflicte d'interessos o consisteixin en l'ús particular d'informacions que aquells tinguin per raó de les seves funcions i l'abús en l'exercici d'aquestes. 
  • Cooperar amb l'autoritat competent per esclarir les infraccions administratives. 
  • Col·laborar en la formació, inicial i continuada, del personal en matèria de lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics. 
  • Assessorar i formular propostes i recomanacions als òrgans de l'Administració, al Govern de la Generalitat o al Parlament en l'àmbit de la lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol activitat relacionada. 
Les administracions públiques estan obligades a auxiliar de manera preferent i urgent l'Oficina Antifrau de Catalunya en les investigacions i inspeccions que dugui a terme. Aquest deure de col·laboració s'estén també a aquells particulars, persones físiques o jurídiques, administracions públiques i entitats incloses en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau. 

L'Oficina cooperarà amb la Intervenció i d'altres òrgans i institucions catalanes, especialment les de control de l'actuació de l'administració, mitjançant l'intercanvi d'informació i experiències i la coordinació de llurs funcions.


data actualització (31/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya