Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de les Relacions de Llocs de Treball (RLT) i de la Gestió d'Usuaris

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pilar Piqué Perpiñá

Càrrec

responsable de les Relacions de Llocs de Treball (RLT) i de la Gestió d'Usuaris

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 21 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar, coordinar i dur a terme les activitats de gestió de les modificacions de la relació de llocs de treball (RLT) derivades de les normes d'estructura del Departament i dels processos de reestructuració.

Analitzar les propostes de modificació de la RLT de personal funcionari, laboral, eventual, cossos operatius (mossos d'esquadra i bombers) i sobre llocs relacionats, provisionals i històrics que formulen les unitats directives i organismes autònoms del Departament, valorar-ne la viabilitat (adequació al marc legal vigent i viabilitat pressupostària) i comprovar que s'hi annexa tota la documentació que determina la Direcció General de Funció Pública.

Preparar informes justificatius sobre les propostes de creació, modificació i supressió de llocs de treball de les unitats directives del Departament i dels seus organismes autònoms, sobre la base de les necessitats organitzatives i funcionals exposades per les mateixes unitats en les trameses d'aquestes propostes a la Direcció de Serveis o a la Secretaria General del Departament.

Preparar, revisar i tramitar els expedients de modificació de la RLT del Departament a la Direcció General de Funció Pública i fer-ne el seguiment.

Elaborar qüestionaris de descripció de llocs de treball (DLT), així com analitzar les propostes de descripcions de llocs de treball elaborades per les unitats i organismes autònoms del Departament, revisar-les i incorporar-les a la plataforma informàtica corresponent, i aquelles DLT que estan vinculades a propostes de modificació de la RLT associar-les als seus corresponents fitxers de modificació.

Mantenir la base de dades departamental de seguiment de les propostes de modificació de la RLT.

Comunicar els acords de la Comissió Tècnica de la Funció Pública als òrgans superiors, a les unitats implicades i al Servei de Nòmines i Despeses de Personal de la Direcció de Serveis.

Relacionar-se amb la Secció de Gestió de Llocs de Treball de la Direcció General de Funció Pública per al seguiment i control de les propostes de modificació de la RLT trameses.

Informar i assessorar les diferents unitats del Departament sobre les qüestions relacionades amb la gestió de la relació de llocs de treball, els qüestionaris de descripció de llocs i sobre les aplicacions informàtiques de suport (GLT/DLT).

Efectuar extraccions sobre els llocs de treball del Departament a través de l'eina Click & Decide, d'acord amb les peticions formulades pel seu superior jeràrquic, i elaborar periòdicament el dossier de la RLT de funcionari, laboral i eventual del Departament.

Gestionar, coordinar i preparar la documentació relativa a processos de dimensionament de les unitats del Departament i dels seus organismes autònoms, d'acord amb els criteris de la Direcció General de Funció Pública i les indicacions del seu superior jeràrquic.

Mantenir actualitzat el Manual d'organització del Departament, així com les dades relatives a centres de treball i dependències jeràrquiques dels llocs de treball, al Registre general de personal.

Gestionar les peticions dels usuaris relatives a accessos a aplicacions informàtiques corporatives de suport a la gestió dels recursos humans (SIP expedients; GIP; GLT/DLT; Click & Decide) i tramitar les incidències que s'hi produeixen.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).data actualització (04/12/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya