Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Herències

    Organigrama

Responsable

Sra.   Natàlia Muixí i Solé

Càrrec

Subdirectora general d'Herències

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 46
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar i realitzar, d'acord amb el procediment establert legalment, totes les actuacions necessàries perquè es dicti la resolució final del procediment administratiu de la declaració de la Generalitat de Catalunya com a hereva intestada.
b) Donar les directrius i supervisar les actuacions realitzades en relació amb els expedients d'acceptació o renúncia d'herències testades a favor de la Generalitat de Catalunya, emetre un informe sobre la seva procedència i donar-ne trasllat a la Direcció General.
c) Donar compliment de forma coordinada amb els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya als requeriments judicials relacionats amb els procediments en què és part demandada una herència jacent.
d) Dur a terme les actuacions necessàries per determinar el patrimoni de les herències intestades, formar-ne inventari i prendre possessió dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya procedents de les herències intestades.
e) Supervisar la gestió jurídica i econòmica dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya procedents de les herències intestades i la realització de les actuacions necessàries per custodiar, administrar i explotar aquests béns i drets, a més de promoure'n la defensa.
f) Supervisar la formació i el manteniment de les dades alfanumèriques, gràfiques, urbanístiques i arquitectòniques de l'inventari integral dels béns immobles i, si escau,dels béns mobles, procedents d'herències intestades, en el Sistema informàtic de gestió patrimonial de la Generalitat de Catalunya.
g) Dur la comptabilitat dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya procedents d'herències intestades; supervisar els ingressos i les despeses que hi estan associats, i administrar el fons de garantia, en règim d'autonomia econòmica, i formar els comptes perquè l'òrgan col·legiat competent els aprovi i distribueixi.
h) Dur a terme totes les actuacions necessàries perquè la Direcció General pugui executar tots els acords relatius a l'administració, liquidació, distribució i destinació de les herències intestades, d'acord amb la normativa successòria de la Generalitat de Catalunya i, si escau, preparar convenis amb altres entitats, tant de dret públic com privat, en matèria patrimonial de les herències intestades.
i) Realitzar totes les actuacions necessàries per restituir els béns procedents d'una herència intestada, en el moment en què es tingui coneixement de l'existència d'un hereu o hereva de millor dret, d'acord amb la normativa d'aplicació.
j) Donar suport als òrgans col·legiats competents en matèria d'herències intestades.
k) Estudiar i analitzar les propostes de noves disposicions legals i reglamentàries que se li sotmeten i emetre l'informe corresponent en l'àmbit que li competeix.
l) Emetre un informe i supervisar els expedients de contractació que es generen a la Subdirecció General i donar-ne trasllat a l'òrgan competent per contractar.
m) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (19/07/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya