Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Pressupostària

    Organigrama

Responsable

Sra.   Imma Baucells Casanovas

Càrrec

cap del Servei de Gestió Pressupostària

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 42 72

Funcions

a) Preparar i elaborar les propostes d'avantprojecte de pressupost d'acord amb la planificació de necessitats de les unitats directives.
b) Dur a terme les anàlisis i els informes necessaris per a una adequada programació de la despesa en funció de les prioritzacions de la planificació.
c) Supervisar l'elaboració de les reserves de crèdit, disposicions i reajustaments de totes les unitats directives, d'acord amb la planificació de les necessitats i la tramitació per a la seva aprovació i fiscalització.
d) Controlar i supervisar la confecció dels diferents documents comptables.
e) Efectuar les modificacions pressupostàries i gestionar els expedients de despeses pluriennals.
f) Elaborar, controlar i fer el seguiment de la comptabilitat pressupostària i de la comptabilitat analítica.
g) Coordinar les qüestions relacionades amb els ingressos i les despeses del Departament.
h) Controlar el fons de maniobra del Gabinet del/de la Conseller/a i de la Secretaria General, així com supervisar les subhabilitacions que en depenguin.
i) Elaborar els informes sobre l'execució i el tancament de l'exercici pressupostari.
j) Dur la gestió pressupostària de les unitats directives quan li encomanin els seus superiors, i donar suport en matèria de comptabilitat i execució pressupostària.
k) Controlar la tramitació econòmica dels expedients que donin lloc a la signatura de convenis amb contraprestació econòmica.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (17/07/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya