Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Administració i Suport Territorial a Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Moscatel i Gallifa

Càrrec

cap del Servei d'Administració i Suport Territorial a Barcelona

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 39 00

Funcions

1. Als serveis d'Administració i Suport Territorial previstos de les lletres m) a o), inclusivament, de l'apartat 3 de l'article 70 i a les lletres m) i n) de l'apartat 3 de l'article 71, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions següents:
a) Coordinar l'elaboració del pressupost, col·laborar en la gestió i fer-ne el seguiment, tant en els capítols d'ingressos com en els de despeses.
b) Planificar les necessitats de contractació i fer el seguiment del compliment de les obligacions dels contractistes.
c) Coordinar l'execució dels projectes d'actuació en matèria de sistemes d'informació, estàndards i tecnologies informàtiques i comunicacions.
d) Gestionar els recursos humans del seu àmbit territorial pel que fa a la selecció, la gestió, el règim jurídic del personal i les activitats de formació, i col·laborar en la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.
e) Gestionar i administrar els recursos materials i informàtics del seu àmbit, així com coordinar el règim interior i els serveis generals.
f) Dirigir i impulsar l'execució dels models de qualitat per a la gestió administrativa basats en criteris de millora contínua.
g) Col·laborar en la negociació, proposta i seguiment de l'execució dels convenis de col·laboració per a la prestació de serveis de salut pública amb els ens locals.
h) Donar suport jurídic i tramitar els expedients administratius dels assumptes que ho requereixin en l'àmbit de les funcions del seu àmbit territorial.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
2. En l'exercici de les seves funcions, els serveis d'Administració i Suport Territorial actuen sota la dependència funcional de les subdireccions generals de la Direcció de Serveis, competents per raó de la matèria, i de la persona titular d'aquest òrgan.
3. Els òrgans regulats en aquest article desenvolupen les seves funcions d'acord amb la delimitació territorial següent:
a) Els serveis d'Administració i Suport Territorial previstos a les lletres m) i o) de l'apartat 3 de l'article 70 i a la lletra n) de l'apartat 3 de l'article 71, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament.
b) El Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida i Alt Pirineu i Aran, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Lleida i al Sector Sanitari Alt Pirineu del Servei Català de la Salut.
c) El Servei d'Administració i Suport Territorial a Barcelona, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut, a excepció del territori dels sectors sanitaris ubicats a la ciutat de Barcelona.


data actualització (05/04/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya