Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció (apdcat)

Responsable

Sra.   M. Àngels Barbarà i Fondevila

Càrrec

directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Adreça
Carrer del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a.
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 552 78 00
Fax
93 552 78 30
Adreça web

Funcions

Resoldre motivadament sobre la procedència o improcedència de les inscripcions que s'hagin de practicar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Resoldre motivadament sobre la procedència o improcedència de la denegació de l'exercici dels drets d'oposició, d'accés, de rectificació o de cancel·lació.

Requerir als responsables i als encarregats del tractament l'adopció de les mesures necessàries per a l'adequació del tractament de dades personals objecte d'investigació a la legislació vigent i ordenar, si escau, el cessament dels tractaments i la cancel·lació dels fitxers.

Adoptar les mesures, les resolucions i les instruccions necessàries per a garantir les condicions de seguretat dels fitxers constituïts amb finalitats exclusivament estadístiques.

Dictar les instruccions i les recomanacions necessàries per a adequar els tractaments de dades personals als principis de la legislació vigent en matèria de dades personals.

Emetre informe, amb caràcter preceptiu, dels avantprojectes de llei, dels projectes de disposicions normatives que elabori el Govern per raó d'una delegació legislativa i dels projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que afectin la protecció de dades de caràcter personal.

Respondre les consultes que l'Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats de Catalunya li formulin sobre l'aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Resoldre sobre l'adopció de mesures per a corregir els efectes de les infraccions.

Proposar l'inici d'actuacions disciplinàries contra els responsables o els encarregats del tractament, d'acord amb el que estableix la legislació vigent sobre règim disciplinari de les administracions públiques.

Resoldre els expedients sancionadors que siguin de la seva competència i posar en coneixement de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades les presumptes infraccions la sanció de les quals li correspongui.

Ordenar el cessament del tractament, de la comunicació il·lícita de dades o la immobilització dels fitxers, quan s'escaigui.

Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals.

Complir les funcions amb relació als plans d'auditoria de l'Autoritat.

Atendre les peticions que li formulin els ciutadans.

Respondre les consultes que li formulin les administracions.

Elaborar la memòria anual de les actuacions i les activitats de l'Autoritat i comparèixer davant la comissió pertinent del Parlament per a informar-ne del contingut.


El director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és designat pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts, a proposta del Consell Assessor de Protecció de Dades, i és elegit per un període de cinc anys, renovable una sola vegada.


data actualització (26/01/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya