Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Ajornaments i Fraccionaments

Responsable

Sra.   Montserrat Pérez Magdaleno

Càrrec

cap del Servei d'Ajornaments i Fraccionaments

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Tramitar i resoldre, d'acord amb les instruccions emeses pel director o directora de l'Agència, els expedients d'ajornament i fraccionament dels deutes tributaris, quan l'ajornament o el fraccionament sigui sol·licitat en període voluntari o bé quan sigui sol·licitat en període executiu abans d'iniciar-se el procediment d'embargament, i adoptar les mesures cautelars en substitució de garanties.

b) Tramitar i resoldre, d'acord amb les instruccions emeses pel director o directora de l'Agència, els expedients d'ajornament i fraccionament dels deutes no tributaris, quan l'ajornament o el fraccionament sigui sol·licitat en període executiu abans d'iniciar-se el procediment d'embargament, i adoptar les mesures cautelars en substitució de garanties.

c) Proposar al cap de l'Oficina Central de Recaptació la resolució dels expedients d'ajornament o fraccionament que sigui competent per resoldre.

d) Acordar l'establiment de calendaris provisionals de pagament per a les sol·licituds d'ajornament o fraccionament admeses.

e) Liquidar els interessos de demora que es meritin amb motiu de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que resolgui.

f) Fer el seguiment del compliment dels acords concedits i dels ingressos que se'n derivin i resoldre quant a les reconsideracions dels acords concedits.

g) Tramitar les suspensions amb garanties a què resten condicionats els ajornaments i/o fraccionaments.

h) Resoldre els recursos interposats contra les resolucions denegatòries d'ajornaments o fraccionaments que el mateix Servei hagi dictat.

i) Tramitar els expedients de desafectació de nua propietat sorgits dels expedients d'ajornament del pagament de les autoliquidacions i liquidacions de l'impost sobre successions i donacions practicades per herència o llegat en nua propietat.

j) Tramitar els expedients de pagament amb espècie i amb béns immobles que formen part de l'herència.

k) Fer el seguiment dels expedients d'ajornament i fraccionament la tramitació dels quals s'atribueixi a les oficines territorials.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.Informació addicional


data actualització (03/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya