Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Lleida

Responsable

Sr.   Josep Ramon Solsona i Oliva

Càrrec

delegat territorial de l'ATC a Lleida

Adreça
Carrer de Lluís Companys, 1
Població
25003  Lleida
Telèfon
973 03 23 00
Fax
973 03 23 45
Horari de registre
Vegeu l'horari d'atenció al públic

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 8.30 a 16 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari de Nadal
del 15 de desembre al 10 de gener: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Setmana Santa i vigílies de festes locals
23 d'abril: de 8.30 a 14 h.
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Funcions

a) Exercir la representació institucional de l'Agència Tributària de Catalunya, per delegació del seu director o directora, en l'àmbit territorial de la seva demarcació.

b) Dirigir el funcionament general de la delegació territorial i vetllar pel de les oficines territorials de l'àmbit de la seva demarcació.

c) Vetllar per l'execució, en l'àmbit territorial de la Delegació, dels programes aprovats per l'Agència Tributària de Catalunya i, en especial, impulsar i controlar l'execució dels plans i programes de control tributari i el compliment dels objectius assignats a la Delegació Territorial.

d) Exercir les funcions de direcció de la totalitat dels recursos humans que prestin servei a la Delegació Territorial corresponent.

e) Resoldre els procediments de gestió tributària instruïts pel Servei de Gestió Tributària de la Delegació Territorial.

f) Resoldre els procediments sancionadors instruïts pel Servei de Gestió Tributària i pel Servei de Recaptació de la Delegació Territorial.

g) Traslladar a l'Oficina Central de Gestió Tributària les possibles discrepàncies que afectin els censos tributaris.

h) Resoldre els procediments ordinaris de revisió en via administrativa instats contra els actes que hagi dictat, quan sigui competent per fer-ho.

i) Resoldre les sol·licituds de rectificació d'autoliquidacions i els procediments de devolució d'ingressos indeguts, quan li correspongui aquesta funció en virtut de l'assignació d'expedients duta a terme per l'Oficina Central respectiva.

j) Executar les resolucions economicoadministratives i les sentències dictades pels tribunals en relació amb els actes que hagi dictat.

k) Resoldre, d'acord amb les instruccions emeses pel director o directora de l'Agència, els expedients d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris tramitats pel respectiu Servei de Recaptació, adoptar les mesures cautelars en substitució de garanties, i liquidar els interessos de demora que es meritin amb motiu de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que resolgui.

l) Exercir les funcions que li puguin ser encomanades per les oficines centrals.

m) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (09/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya