Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina Central de Recaptació

Responsable

Sra.   Montserrat Fabregat i Estragués

Càrrec

cap de l'Oficina Central de Recaptació

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Dirigir, programar, impulsar i coordinar les actuacions de l'Agència en aplicació dels procediments de recaptació, en període voluntari i en període executiu, tant pel que fa als deutes tributaris dels que sigui titular l'Agència com als deutes la gestió recaptatòria dels quals assumeixi aquesta per conveni o acord amb altres administracions o entitats.

b) Col·laborar en l'elaboració dels programes de prevenció i reducció del frau fiscal i els plans de control tributari i d'actuacions aprovats per la direcció de l'Agència i vetllar per la seva execució i pel compliment dels objectius assignats a l'Oficina.

c) Dictar les provisions de constrenyiment dels deutes de caràcter tributari i no tributari de l'Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat, i imposar sancions en relació amb la recaptació d'aquests deutes.

d) Dictar els actes derivats de les actuacions executives de les unitats de l'Oficina Central, sempre que aquesta funció no estigui atribuïda als propis òrgans de l'Oficina que es relacionen a l'apartat 2 d'aquest article.

e) Resoldre els expedients de compensacions entre deutes gestionats per l'Agència i crèdits reconeguts, excepte quan es tracti de crèdits tributaris d'altres administracions o de crèdits pressupostaris. En aquests casos la competència per resoldre correspon al director o directora de l'Agència.

f) Resoldre, d'acord amb les instruccions emeses pel director o directora de l'Agència, els expedients d'ajornaments i fraccionaments de deutes quan aquesta funció no estigui atribuïda a un altre òrgan, adoptar les mesures cautelars en substitució de l'aportació de garanties, i liquidar els interessos de demora que es meritin amb motiu de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que resolgui.

g) Constituir les meses de les subhastes.

h) Vetllar pel correcte enviament d'expedients a tribunals i altres instàncies i per a la diligent pràctica de les actuacions d'execució de les resolucions economicoadministratives o de les sentències que afectin els actes dictats per l'Oficina.

i) Signar acords singulars amb les entitats concursades, certificar els deutes corresponents a aquestes i qualificar els crèdits concursals.

j) Informar la direcció de l'Agència sobre la proposta d'exercici d'accions civils i penals en defensa del crèdit públic.

k) Resoldre les sol·licituds d'autorització, modificació o baixa presentades per les entitats de crèdit per actuar com a col·laboradores en la gestió recaptatòria.

l) Coordinar i supervisar l'atenció al contribuent en matèria recaptatòria.

m) Elaborar les propostes d'instruccions i circulars que fixin les directrius per a la unificació de criteris d'actuació per part de les unitats gestores, i elevar-les a l'Àrea d'Aplicació dels Tributs i Valoracions o a la direcció de l'Agència, segons correspongui.

n) Totes les de naturalesa anàloga necessàries per a l'exercici de la funció recaptatòria que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (29/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya