Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Jurídic

Responsable

Sr.   Gabriel Freixas i Gutiérrez

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Assessorar en dret als òrgans de l'Agència Tributària de Catalunya, tant de forma oral com escrita.

b) Assistir tècnicament en matèria tributària als òrgans directius i territorials en les qüestions que li siguin encomanades.

c) Emetre els informes jurídics corresponents en relació amb els diferents àmbits d'actuació de l'Agència Tributària de Catalunya així com els que li siguin sol·licitats pel seu director o directora.

d) Representar en dret a l'Agència Tributària de Catalunya.

e) Coordinar i supervisar les reclamacions economicoadministratives en via d'alçada.

f) Proposar al director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya la interposició de recursos contenciosos administratius.

g) Elaborar l'informe proposta al director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya a fi de proposar la revisió dels actes nuls o anul·lables al conseller o consellera d'Economia i Finances, sens perjudici de les competències que en aquest punt corresponen a l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances.

h) Validar, a petició dels interessats o interessades i amb caràcter d'acte administratiu, en els procediments i actuacions de l'Agència Tributària de Catalunya, els documents presentats per aquests a fi d'acreditar la representativitat que invoquin, així com certificar la suficiència d'avals i garanties prestats per les persones contribuents.

data actualització (02/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya