Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Serveis Jurídics

Responsable

Sr.   Gabriel Freixas i Gutiérrez

Càrrec

cap de l'Àrea de Serveis Jurídics

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Assessorar en dret els òrgans de l'Agència Tributària de Catalunya, tant de forma oral com escrita.
b) Assistir tècnicament les unitats directives i territorials de l'Agència en les qüestions de contingut juridicotributari i d'altres matèries que li siguin encomanades.
c) Emetre els informes jurídics corresponents amb relació als diferents àmbits d'actuació de l'Agència Tributària de Catalunya, així com els que sol·liciti el seu director o directora.
d) Representar en dret l'Agència Tributària de Catalunya.
e) Coordinar les actuacions relatives a la connexió i seguiment amb els tribunals de justícia i economicoadministratius, rebre les resolucions dictades per aquests i remetre-les a l'òrgan competent per a la seva execució.
f) Coordinar i supervisar la tramitació de les reclamacions economicoadministratives en via d'alçada.
g) Proposar al director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya la interposició de recursos contenciosos administratius.
h) Prestar assistència tècnica als advocats de la Generalitat de Catalunya en la preparació de la resposta de recursos, reclamacions economicoadministratives o al·legacions presentats pels contribuents o pels seus representants legals.
i) Elaborar l'informe proposta al director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya a fi de proposar la revisió dels actes nuls o anul·lables al conseller o consellera competent en matèria d'economia i hisenda, sens perjudici de les competències que en aquest punt corresponen a l'Assessoria Jurídica del Departament.
j) Validar, a petició dels interessats o interessades i amb caràcter d'acte administratiu, en els procediments i actuacions de l'Agència Tributària de Catalunya, els documents presentats per aquests a fi d'acreditar la representativitat que invoquin, així com certificar la suficiència d'avals i garanties prestats per les persones contribuents.
k) Coordinar i supervisar els tràmits corresponents a l'execució dels expedients de procediment concursal en què la Generalitat de Catalunya consta com a creditora del subjecte concursat.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.data actualització (02/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya