Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Inspecció de Serveis

Responsable

Sr.   Claudi Cervelló i Roset

Càrrec

cap de l'Àrea d'Inspecció de Serveis

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Efectuar el control intern de l'Agència Tributària de Catalunya, mitjançant la realització d'auditories generals o específiques que permetin avaluar l'adequació de les actuacions a la normativa vigent, així com l'eficàcia i eficiència assolida en la gestió efectuada per les diferents àrees i oficines centrals, per les delegacions territorials i per les oficines territorials.

b) Elaborar la proposta del Pla anual d'auditoria interna que ha d'aprovar la direcció de l'Agència, amb indicació succinta dels criteris de risc utilitzats per confeccionar-la.

c) Detectar formes de procedir o conductes inadequades o irregulars, i proposar a la direcció de l'Agència les mesures correctores oportunes per prevenir-les i evitar-les.

d) Vetllar per la correcta aplicació de la política de seguretat de la informació i el compliment de la normativa derivada de la lLei reguladora de la protecció de dades.

e) Controlar els accessos a les bases de dades informàtiques pròpies i externes per part del personal de l'Agència Tributària de Catalunya i la resta de persones usuàries col·laboradores, mitjançant la realització d'auditories periòdiques.

f) Determinar i verificar els costos dels principals processos i procediments que es desenvolupin, amb la finalitat de millorar la corresponent presa de decisions de la direcció.

g) Fer el seguiment de l'aplicació de la Carta de drets dels contribuents, quantificar i avaluar els indicadors de seguiment associats i promoure la realització d'enquestes de satisfacció de l'usuari respecte dels serveis prestats per l'Agència.

h) Avaluar els resultats obtinguts i les iniciatives d'innovació i de millora de la qualitat dels serveis, així com l'adequació dels mitjans materials i personals assignats als objectius pretesos, fent especial èmfasi en les càrregues de treball assumides i en els criteris de selecció d'expedients utilitzats per les unitats que efectuen les actuacions de comprovació i investigació tributària.

i) Formular propostes i recomanacions a la direcció conduents a la millora dels sistemes de control intern establerts, així com dels indicadors de resultats existents i dels mecanismes de seguiment i control dels objectius.

j) Actuar com a unitat d'informació, mitjançant la coordinació, promoció i implementació del que estableix la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l'Agència i assessorar les unitats directives en la seva aplicació.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (04/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya