Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Aplicació dels Tributs i Valoracions

Responsable

Sr.   Santiago Parera Sánchez

Càrrec

cap de l'Àrea d'Aplicació dels Tributs i Valoracions

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Analitzar i racionalitzar els procediments aplicats als àmbits de gestió tributària, inspecció i recaptació.

b) Proposar, planificar i impulsar les actuacions que s'han d'incloure en el Pla de control tributari anual i fer-ne el seguiment.

c) Elaborar i difondre les directrius que han de seguir les unitats encarregades d'instruir els procediments tributaris i proposar l'elaboració d'instruccions de la direcció de l'Agència per unificar criteri d'aquests procediments.

d) Vetllar per la correcta execució dels convenis signats amb terceres persones que afectin l'aplicació dels tributs.

e) Impulsar, coordinar i fer el seguiment dels projectes informàtics i funcionals de millora, adaptació i modernització de l'Agència en l'àmbit de l'aplicació dels tributs, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació.

f) Vetllar per la unificació dels criteris d'actuació de les unitats encarregades de l'aplicació dels tributs i atendre i donar resposta a les consultes i els suggeriments formulats per les oficines centrals.

g) Coordinar les actuacions de comprovació de valor dels béns immobles i mobles i altres elements determinants de l'obligació tributària i assessorar les oficines gestores en aplicació de les instruccions de comprovació de valors i dels criteris de valoració dels béns immobles.

h) Elaborar la proposta d'instruccions del director o directora en matèria de comprovació de valors i establir els criteris de valoració, en col·laboració amb l'Àrea d'Estudi i Anàlisi.

i) Fer el seguiment dels indicadors de resultats dels plans i programes duts a terme per l'Agència i controlar les dades corresponents a l'activitat de gestió de l'Agència.

j) Identificar les necessitats d'obtenció d'informació amb transcendència tributària per a la correcta detecció dels incompliments tributaris i la pràctica de les actuacions de recaptació en període executiu.

k) Dissenyar i impulsar les actuacions per a l'efectiva obtenció de les dades amb transcendència tributària i la seva efectiva incorporació, de forma estructurada, als sistemes d'informació de l'Agència.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (18/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya