Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Estratègia, Relacions Externes i Comunicació

Responsable

Sr.   Eudald Vigo i Tarrés

Càrrec

cap de l'Àrea d'Estratègia, Relacions Externes i Comunicació

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Definir el model de prestació de serveis en un context multicanal, preferentment digital, detectant oportunitats, liderant la innovació i la capacitat d'adaptació a les necessitats i expectatives de la societat, i establir plans i actuacions per a la millora contínua dels serveis.

b) Estudiar i proposar al director o directora les línies estratègiques generals de l'Agència Tributària de Catalunya així com els programes i actuacions concretes que les desenvolupen.

c) Coordinar l'elaboració del programa anual d'actuacions.

d) Tramitar les queixes i suggeriments dels/de les contribuents i col·laboradors socials, adreçant-los a l'òrgan competent per a conèixer-los i contestar-los i informar de les consultes tributàries formulades pels subjectes sotmesos a obligacions tributàries.

e) Promoure, elaborar i fer el seguiment dels convenis de col·laboració en matèria tributària signats amb els organismes i empreses de la Generalitat, amb altres administracions, amb associacions i col·legis de professionals, amb altres ens, empreses o organismes de caràcter públic i privat i, en general, amb els agents col·laboradors del sistema tributari de Catalunya, en col·laboració amb les altres àrees.

f) Identificar, definir i mesurar de forma continuada els indicadors que permetin avaluar la satisfacció del/de la contribuent, especialment pel que fa a la percepció de qualitat dels serveis, i recollir dades derivades de la prestació dels serveis i generar informació de valor per al conjunt de l'organització.

g) Representar l'Agència Tributària de Catalunya com a membre de la Comissió IVA-ITP i participar en l'elaboració de les propostes relatives a les consultes de tributació indirecta que han de ser aprovades per l'òrgan mixt corresponent.

h) Fer efectius els tràmits i actuacions dirigits a l'Administració tributària competent previstos en el corresponent conveni o instrument jurídic pertinent quan l'Agència actuï com a representant, davant d'aquella, dels departaments, ens i entitats que conformen el sector públic de la Generalitat.

i) Planificar i dur a terme les actuacions de comunicació externa i institucional, incloent el seguiment de les relacions amb altres administracions tributàries i amb les entitats conveniades.

j) Elaborar la memòria anual d'activitats de l'Agència Tributària de Catalunya i coordinar la producció d'altres publicacions i elements divulgatius.

k) Coordinar l'elaboració i preparació de la documentació tècnica de suport al Comitè Executiu i a la Junta de Govern de l'Agència.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (28/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya