Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Seguretat de Catalunya


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Consell de Seguretat de Catalunya és l'òrgan consultiu i de participació superior a Catalunya en matèria de seguretat, sens perjudici de les funcions i de les competències dels òrgans que la legislació vigent estableix en els sectors de la seguretat pública i la policia, la protecció civil, la seguretat viària i la seguretat privada.

El Consell de Seguretat de Catalunya s'adscriu al departament competent en matèria de seguretat pública, el qual li ha de prestar el suport tècnic que necessiti per al compliment de les funcions que té encomanades i, especialment, ha de posar a la seva disposició els resultats de l'Enquesta sobre seguretat pública de Catalunya i els estudis sobre la matèria que elabora periòdicament. Correspon a la direcció general competent en matèria d'administració de seguretat donar suport al Consell de Seguretat de Catalunya.

Les funcions del Consell són:

Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat a Catalunya a partir dels resultats de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya i els estudis sobre aquest àmbit que el departament competent en matèria de seguretat pública elabora periòdicament, i emetre un informe anual sobre la seva evolució, i altres informes que consideri convenients.

Promoure i proposar mesures generals i iniciatives de millora de la situació de la seguretat a Catalunya, i presentar-les, si escau, als organismes competents.

Conèixer i impulsar iniciatives adreçades a la millora dels serveis de les diverses administracions relacionats amb la seguretat pública a Catalunya.

Acordar la constitució de comissions d'estudi i de grups de treball, i fixar-ne l'àmbit i els criteris d'actuació.

Conèixer del Pla general de seguretat de Catalunya i informar la Carta de serveis públics de seguretat.

La resta de funcions que li assigni la normativa vigent.

Components

1 El Consell és integrat per la presidència, la vicepresidència, les vocalies i la secretaria.

2 La presidència correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública.

3 La vicepresidència correspon al secretari o a la secretària general del departament competent en matèria de seguretat pública.

4 Les vocalies, amb dret a veu i vot, exceptuant les previstes en l'apartat c) d'aquest article, que tenen dret a veu però no a vot, corresponen als o a les representants de les entitats ciutadanes, de les administracions locals, de la Generalitat, de l'Estat, si així ho acorda, següents:

a) Pel que fa a les entitats ciutadanes i als òrgans consultius i de participació ciutadana en què aquestes són presents:

a.1) Un o una representant per cadascuna de les organitzacions empresarials que tinguin la consideració legal de més representatives a Catalunya.

a.2) Un o una representant per cadascun dels sindicats que tinguin la consideració legal de més representatius a Catalunya.

a.3) Un o una representant de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya.

a.4) Un o una representant del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya.

a.5) Un o una representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

a.6) Un o una representant del Consell Escolar de Catalunya que ha de ser designada entre els membres que representen als pares i mares d'alumnes.

a.7) Un o una representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

a.8) Un o una representant del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

a.9) Un o una representant del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

a.10) Un o una representant de la Taula de Ciutadania i Immigració.

a.11) Un o una representant del Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals.

b) Pel que fa a les administracions locals:

b.1) Dos o dues representants de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, un o una dels quals ha de ser cap d'una policia local.

b.2) Dos o dues representants de la Federació de Municipis de Catalunya, un o una del quals ha de ser cap d'una policia local.

b.3) Un o una representant de l'Ajuntament de Barcelona.

c) Pel que fa als òrgans previstos en l'article 6.3 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, aquests disposen dels representants següents:

c.1) Un o una representant de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

c.2). Dos o dues representants de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, un o una dels quals ha de ser un dels representants del Departament de Salut en aquest òrgan.

c.3) Un o una representant de la Subcomissió contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius.

c.4) Un o una representant del Consell Assessor d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

c.5) Un o una representant del Consell de Coordinació de la Seguretat Privada.

c.6) Un o una representant de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya.

d) Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, les persones titulars dels òrgans i organismes del departament competent en matèria de seguretat pública següents:

d.1) Direcció general competent en matèria d'administració de seguretat.

d.2) Direcció general competent en matèria de policia.

d.3) Subdirecció operativa de la direcció general competent en matèria de policia.

d.4) Direcció general competent en matèria de protecció civil.

d.5) Direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.

d.6) Servei Català de Trànsit.

e) Pel que fa a l'Estat, si així ho acorda, d'acord amb l'article 6.2 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril:

e.1) Un o una representant de l'Administració de l'Estat.

e.2) Un o una representant de la judicatura.

e.3) Un o una representant de la fiscalia.

5 El/la conseller/a del departament competent en matèria de seguretat pública nomena i cessa les persones titulars de les vocalies del Consell a designació o petició de les entitats, òrgans, institucions i administracions públiques citades en aquest article, tret d'aquelles que ho són per raó del seu càrrec. Les citades organitzacions poden designar lliurement el nomenament de les seves persones representants i demanar el seu cessament, sempre que ho facin els seus òrgans competents i ho comuniquin per escrit o, si escau, per mitjans telemàtics a la secretaria del Consell. A aquests efectes, s'ha de procurar garantir la paritat de gènere i la representativitat territorial.

6 Les persones membres del Consell que ho són per raó del seu càrrec poden delegar la seva assistència en la persona que designin, procurant respectar en tot cas la consecució de la paritat de gènere en la seva composició.

7 La secretaria del Consell l'exerceix una persona funcionària de la Generalitat de Catalunya nomenada pel/per la conseller/a del departament competent en matèria de seguretat pública, amb veu però sense dret a vot.


data actualització (02/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya